Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 9 - bc. studium (KBH / VS9BC)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS9BC - Výběrový seminář 9 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem tohoto volitelného semináře je prezentace vybraných tématických okruhů z vývoje jazyka z pohledu různých badatelských přístupů. Pozornost bude zaměřena jak na obecné zákonitosti vývoje jazyka, tak také na konkrétní jazykový materiál zejména slovanský a šířeji indoevropský, i na "diachronii metody" ve vývoji lingvistiky.Do semináře bude zadávána četba vybraných publikací, studenti budou obeznámeni s jednotlivými články, každé téma bude mít svého moderátora z řad studentů. Probíraná témata:1. Teorie o původu jazyka2. Diachronie v synchronii a synchronie v diachronii3. Příčiny jazykových změn v jednotlivých jazykových rovinách4. Pravidelnost nepravidelnost, divergence konvergence ve vývoji jazyka5. Vnější vlivy na vývoj jazyka (změny psychologické povahy, rozvoj duchovní a materiální kultury, sociologické, geografické, etnografické a další aspekty)6. Strukturní pohled na jazykový vývoj7. Možnosti chronologizace hláskových změn8. Změny vyvolané kontakty jazyků9. Jazyková historie vs. prehistorie10. Vztah diachronní lingvistiky k jiným vědním oborům

Získané způsobilosti

Student se orientuje v teoretických otázkách vývoje jazyka, dokáže posuzovat a hodnotit jazykový materiál z hlediska diachronie.

Literatura

Mareš, F. V. (2001). Diachronische Morphologie des Ur- und Frühslavischen. Frankfurt am Main-Wien. Mareš, F. V. (1999). Diachronische Phonologie des Ur- und Frühslavischen. Frankfurt am Main. Jakobson, R. (1970). Hledání podstaty jazyka. In: Dvanáct esejů o jazyce, s. 29-45. Praha. Erhart, A., Večerka, R., Havlová, E., Janyšková, I., & Karlíková, H. (2006). K pramenům slov: uvedení do etymologie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. Pleskalová, J., Krčmová, M., Večerka, R., & Karlík, P. (2007). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia. Kovář, E. (1898). O původě lidské mluvy. V Praze: Bursík a Kohout. Němec, I., Dittmann, R., Sobalíková, H., & Vajdlová, M. (2009). Práce z historické jazykovědy. Praha: Academia. Jakobson, R. Principien der historischen phonologie. TCLP - IV, 1931. Komárek, M. (2006). Studie z diachronní lingvistiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Heine, B; Kurteva, T. (2002). World Lexicon of Grammaticalization. Cambridge.

Požadavky

aktivní účast na seminářích, vypracování referátu

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.