Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morphosyntax 5 (KGN / 1SY3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGN / 1SY3 - Morphosyntax 5, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Zprostředkování mnohostranné strukturní oblasti německé skladby (Gegenstandsbereiche der Syntax, der Definition der Grundbegriff: Satz, Satzarten, Satzformen, Satzmodelle), gramatická stavba jednoduché věty, složená věta: souvětí souřadné (druhy koordinace, obsahová návaznost koordinovaných částí vět), souvětí podřadné (formální, funkční a sémantický popis vedlejších vět), zvláštní formy. Způsoby a prostředky vyjádření podřízenosti větných celků Infinitivní a participiální konstrukce, jejich konkurence s větami explicitními. Atribut. Problematika vět časových. Sémantické pády. Sloveso jako základ věty a její sémantické analýzy. Slovesné doplnění. U zásadních otázek se přihlíží kontrastivně k analogické problematice jiných germánských jazyků. Texty rozebírané v seminářích a na cvičeních umožňují porovnání české a německé syntaxe.

Získané způsobilosti

Ucelený přehled po základním systému německé deskriptivní gramatiky. Schopnost vytvářet samostatné gramaticky správné textové útvary.

Literatura

Zielinski, W. D. ABC der deutschen Nebensätze. München, 1991. Helbig, G.; Buscha, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig, 2001. Dudenredaktion. DUDEN. Die Grammatik. Mannheim, 2005. Heidolph, K. E. Grundzüge einer deutschen Grammatik. Berlin, 1984. Hall, K.; Scheiner, B. Übungsgrammatik Daf für Fortgeschrittene. München, 1995.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, splnění všech zadaných úkolů. Seminář je ukončen v ZS i LS zápočtovým testem ověřujícím teoretické i praktické znalosti, které si studenti osvojili (pojmenování syntaktických jevů, syntaktické transformace, překlad z češtiny do němčiny).

Garant

Mgr. Michaela Kaňovská, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Michaela Kaňovská, Ph.D.Mgr. Marie Krappmann, Ph.D.doc. PhDr. Mgr. Karsten Rinas, Dr.