Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika soc. práce - SP (KSA / FESP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / FESP - Filozofie a etika soc. práce - SP, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Filozofie jako základní způsob tázání se na fundamentální otázky lidského života a praxe, její povaha, klasifikace; péče o celek, možné přístupy ke studii filozofie a etiky v sociální práci.2. Etika jako praktická filozofická disciplína, možnosti a limity shody v oblasti fundamentální etiky, horizontální a vertikální osa, základní kategorizace a klasifikace etiky, etické teorie jako argumentační pozice sociálního pracovníka.3. Etika v sociální práci, její význam (Vetlesen a Henriksen), možnosti a limity, klasifikace etiky v sociální práci (Frederick Reamer).4. Hodnoty v sociální práci (Shardlow), hodnota jako valere (etymologie), etické versus jiné hodnoty, absolutní versus relativní hodnoty, možnosti artikulace hodnot, autonomní versus heteronomní přístup.5. Hodnoty - pluralita přístupů - Chris Clark, Felix Biestek, Sarah Banksová, Národní asociace sociálních pracovníků (NASW) etc.6. Normy jako standardy profese; etické kodexy, etický kodex sociálních pracovníků v ČR, shody a rozdíly v etických kodexech (možnosti srovnání), diskuze nad možnými klady a zápory explicitně formulovaných norem v etických kodexech.7. Národní a mezinárodní organizace sociálních pracovníků, přispívající k formulaci standardů (Mezinárodní federace sociálních pracovníků - IFSW, Národní asociace sociálních pracovníků - NASW, v ČR - Společnost sociálních pracovníků a Profesní komora sociálních pracovníků).8. Etické problémy a dilemata, morální versus etický problém (Vetlesen a Henriksen), problémové situace a jejich možná typologie, proces řešení etických dilemat, pluralita přístupů při řešení etických dilemat - Alan Gewirth, Loewenberg, Dolgoff a Pine, Ann Conrádová a Frederick Reamer.9. Diskuze nad etickými dilematy v sociální práci (aplikace nabytých znalostí s možností využití dosavadních zkušeností studentů).10. Diskuze nad etickými dilematy v sociální práci (aplikace nabytých znalostí s možností využití dosavadních zkušeností studentů).11. Diskuze nad etickými dilematy v sociální práci (aplikace nabytých znalostí s možností využití dosavadních zkušeností studentů).12. Diskuze nad etickými dilematy v sociální práci (aplikace nabytých znalostí s možností využití dosavadních zkušeností studentů).

Získané způsobilosti

Student/ka:- se orientuje v základních pojmech filozofie a fundamentální etiky, - dokáže určit a interpretovat význam fundamentálního přístupu pro jeho aplikaci do oblasti sociální práce, - dokáže strukturovat etiku sociální práce jako teoretickou disciplínu i předmět aplikované praxe, - dokáže identifikovat základní hodnoty, normy a dilemata sociální práce a zná rozdíl mezi nimi,- zná vybrané soubory hodnot a norem v sociální práci, orientuje se obzvlášť v problematice etických kodexů, - dokáže vyjádřit povahu etických dilemat a diskutovat nad nimi.Student/ka:- umí samostatně či v malých skupinkách vytvořit podklady pro diskuzi nad etickými dilematy a diskutovat o nich,- umí aplikovat pravidla etického kodexu na praktické situace,- dokáže aplikovat alespoň jeden ze způsobů řešení etického dilematu v praxi.Student/ka:- dokáže rozeznat rozdíl mezi situacemi, které se dotýkají problémů etiky a jinými situacemi,- rozlišuje mezi etickým dilematem a etickým problémem a umí podle toho posoudit, jaký další postup zvolit,- je způsobilý/á řešit etická dilemata a vhodně volit z možných nástrojů (hodnoty, etické kodexy, vodítka pro řešení dilematických situací, supervize etc.).

Literatura

Henriksen, J.O., Vetlesen, A.J. Blízké a vzdálené. Boskovice: Albert, 2000. Jankovský, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. Veselský, P. Filozofie a etika sociální práce. Olomouc:UP v Olomouci, 2008. Nečasová, M. Filozofie a etika v sociální práci. Brno: Masarykova univerzita, 2001. Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994. Matoušek, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001, kap. 2.

Požadavky

Způsob ukončení kurzu - kolokvium, které probíhá formou ústního zkoušení v malých skupinkách studentů. Podmínkou připuštění ke kolokviu je samostatná příprava diskuzí nad etickými dilematy (viz korespondenční úkol) a aktivní účast během těchto diskuzí v rámci závěrečného tutoriálu.

Garant

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.