Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická antropologie - KA (KSA / FIANT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / FIANT - Filozofická antropologie - KA, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Téma 1. Vymezení předmětu filozofické antropologie ve vztahu k filozofii a jiným mimofilozofickým antropologiím. Pojetífilozofie jako vědy teoretické a empirické. Vztah filozofické antropologie a filozofie člověka.Téma 2. Jazykovo - historický aspekt definice člověka Člověk v evropské a mimoevropských kulturách. Historicko - filozofický pohled na člověka: Antika, Středověk, Renesance, Novověk, Moderna o člověku.Téma 3. Esenciální typ filozofického pojetí člověka. Vymezení esenciálního přístupu a jeho vztah k existenciálnímu přístupu.Téma 4. Dílčí esenciální filozoficko-antropologické typy pojetí člověka. Teoretický rozum a jeho typy jako essentia člověka. Praktický rozum a jeho typy jako essentia člověka. Absolutní rozum jako syntéza teoretického a praktického rozumu.Téma 5. Dílčí esenciální filozoficko-antropologické typy pojetí člověka. Smysly a jejich typy jako essentia člověka. L. Feuerbach, K. Marx. Vůle a její typy jako essentia člověka. A. Schopenhauer a F. Nietzsche.Téma 6. Existenciální typy filozofické antropologie. Existentia jako sebe-přesah. Existence a Bůh:S. Kierkegaard, K. Jaspers, G., Marcel, M. Buber.Téma 7. Existenciální typy filozofické antropologie. Existence bez Boha: M. Heidegger, J.-P. Sartre, A.Camus, S. Beauvoir, etc.Téma 8. Interpratační přístup k pojetí člověka. Od F. E. D. Schleiermachera k W. Diltheyu, H.G. Gadamerovi a P. Ricoeurovi.Téma 9. Narativní typy filozofické antropologie. Od M. Heideggera a H. Arendtové k M. Foucaultovi, etc.Téma 10. Německá škola filozofické antropologie. M. Scheler - člověk jako bytost otevřená světu.Téma 11. H. Plessner - excentrická pozicionalita jako vyjádření podstaty člověka.Téma 12. A. Gehlen - nedostatková bytost a fenomén odlehčení.Téma 13. Nová biologie (K. Lorenz, A. Portmann) a sociobiologie (E. O. Wilson) o člověku.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen rozlišit a charakterizovat základní filozofické směry spadající do oblasti filozofické antropologie a interpretovat myšlenky jejich představitelů na základě kritické analýzy jejich děl. Bude schopen implementovat dříve získané poznatky z filozofie a historie do dějin antropologického myšlení.

Literatura

CORETH, Erich. Co je člověk? 2. vyd. Praha: Zvon, 1996. SARTRE, Jean-Paul. Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004. SOKOL, Jan. Filosofická antropologie. Praha: Portál, 2002. STARK, Stanislav. Filozofie člověka v historickém kontextu. Plzeň, 2008. PETRUCIJOVÁ, J. Křížovatky antropologie - změny paradigmat: díl I. Počátky antropologických reflexí. 1.vydání. vyd. Ostrava: OU, 2010. Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie . Brno, 1999. ISBN 80-210-2105-5.Buber, Martin:. Problém člověka. Praha: Kalich, 1997. Marx, Karel. Téze o Feuerbachovi. In: Karl Marx, Friedrich Engels. Spisy, sv. 3.: These o Feuerbachovi. Německá ideologie. Praha: Stát. nakl. polit. literatury, 1958. Dostupne: http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/km_tof.htm. GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikoymenh, 1997. PETRUCIJOVÁ, J., FEBER, J., HAUER, T. Ztraceni v Terrapolis (antropologie - dromologie - víra). 1. vyd. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnavská univerzita v Trnave, 2012. Heidegger, Martin. Bytí a čas. Praha, 2002. CAMUS, Albert. Člověk revoltující. Praha: Garamond, 2007. GEHLEN, Arnold. Duch ve světě techniky. Praha: Svoboda, 1972. . LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. Praha: Prostor, 2008. RORTY, Richard. Filozofie a zrcadlo přírody. Praha: Academia, 2012. Marcuse, Herbert. Jednorozměrný člověk. Praha: Naše vojsko, 1991. MARX, Karl - ENGELS, Friedrich. Manifest komunistické strany. 10. vyd. Praha, 1988. Scheler, Max. Místo člověka v kosmu, Praha 1968. TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Místo člověka v přírodě. 2. vyd. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. FROMM, Erich. Mít nebo být. Praha: Aurora, 2001. CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi. Praha: Garamond, 2006. LYOTARD, Jean-Francois. O postmodernismu. Praha, Filosofia 1993. WELSCH, W. Postmoderna - pluralita jako etická a politická hodnota. Praha: Koniasch Latin Press, 1993. JONAS, Hans. Princip odpovědnosti. Praha: Oikoymenh, 1997. SCHELER, Max. Řád lásky. Praha: Vyšehrad, 1971. .

Požadavky

Aktivní účast na seminářích (80 %), studium literatury podle zadání, diskuze, úspěšnost u ústní zkoušky.

Garant

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.