Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika - A (KSA / FIET)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / FIET - Filozofie a etika - A, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Co je filosofie? (podle toho, na co se ptá sama filosofie, podle východiska filosofického tázání, podle vnitřního členění filosofie, odcizená a živá podoba filosofie etymologie). Schematický nástin vývoje filosofické tradice.2. Ontologie a metafyzika. Etymologické a předmětné vymezení. Ontologický dualismus. K možnosti definice bytí. Problém reality.3. Ontologický dualismus ve vývoji filosofické tradice. Základní metafyzické problémy a jednotlivé, jim odpovídající postoje.4. Noetika, gnoseologie a epistemologie. Etymologické a předmětné vymezení.5. Filosofická antropologie jako snaha o celostní výklad člověka. Obecné vymezení.6. Ontologie a metafyzika ? příklady z filosofické tradice.7. Noetika, gnoseologie a epistemologie ? příklady z filosofické tradice.8. Filosofická antropologie v příkladech novověké filosofie.9. Etika ? praktická filosofie, její možnosti a limity, předporozumění, základní pojmy a kategorie.10. Etika ? klasifikace etiky, morální a etický problém (etické dilema).11. a 12. Diskuse k etickým dilematům.

Získané způsobilosti

Student/ka se orientuje v základech filosofického myšlení, dokáže filosofii vymezit, identifikovat jednotlivé směry filosofického tázání a rozvíjet filosofickou diskuzi v jejich rámci hlouběji. Je si vědom možností a limitů praktické filosofie ? etiky, dokáže odlišit morální a etické problémy a diskutovat nad nimi. Získané poznatky dokáže vztáhnout ke svému každodennímu životu, a případně též ke svému hlavnímu studijnímu zájmu.

Literatura

Ricken, F. Antická filosofie. Olomouc 1999. Henriksen, J.O., Vetlesen, A. J. Blízké a vzdálené, Boskovice 2000. Bochenski, J. M. Cesty k filosofickému myšlení. Praha 1994. Kol. autorů. Filosofický slovník. Olomouc 1998. Blecha, I. Filosofie. Olomouc 2002. Coreth, E., Schondorf, H. Filosofie 17. a 18. století. Olomouc 2002. Storig, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha 2000. Liessman, K., Zenaty, G. O myšlení. Úvod do filosofie. Olomouc 1994. Heidbrink, H. (1997). Psychologie morálního vývoje. Praha, Portál. Sborník textů. Jednota a mnohost. Praha 2002. Heinzman, R. Středověká filosofie. Olomouc 2000. Anzenbacher, A. (1994). Úvod do etiky. Praha: Akademie. Jaspers, K. (1996). Úvod do filozofie. Oikoymenh, Praha. Petříček, M. Jr. Úvod do současné filosofie. Praha 1992. Huxley, A. Věčná filosofie. Praha 2002. Weischedel, W. Zadní schodiště filosofie. Olomouc 1995.

Požadavky

Aktivní účast v hodině: zejména při diskuzích k etickým dilematům je fixní podmínkou pro připuštění k ústní zkoušce, studium vybrané literatury - též jako příprava na ústní zkoušku.

Garant

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.