Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika - A (KSA / FIET2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / FIET2 - Filozofie a etika - A, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

13. Křesťanská středověká filosofie, specifika a kontext, základní periodizace (patristika a scholastika). Patristika (christianizace řecko-římského světa, křesťanská víra versus filosofické poznání). Augustinus Aurelius, život a dílo, Augustinova otázka po Bohu.14. Křesťanská středověká filosofie - scholastika, etapizace (ranná, vrcholná, pozdní), historické vlivy (křížové výpravy, vliv židovské a arabské filosofie, sjednocení Evropy etc.). Tomáš Akvinský, život a dílo, metafyzika (distinctio realis - esence a existence).15. Křesťanská středověká filosofie. Důkazy Boha (Augustinus Aurelius, Anselm z Canterbury, Tomáš Akvinský). Analogia entis, spor o univerzálie (realismus versus nominalismus) .16. Novověká filosofie, specifika a kontext. Novověká metafyzika: Martin Heidegger, život a dílo, metafyzika (ontologická diference, analýza Dasein). Nicolai Hartmann, Alfred North Whitehead17. Gnoseologie. Vymezení gnoseologie. Problém vztahu poznání a víry, problém "pravdy" ve filosofické tradici. Gnoseologie ve vývoji filosofické tradice - přehled (Parmenidés, sofisté až novověká gnoseologie).18. Gnoseologický obrat ve filosofické tradici. Empirismus (Francis Bacon, George Berkeley, John Locke) versus racionalismus (René Descartes, Baruch de Spinoza, G. Wilhelm Leibniz), David Hume, "kopernikánský obrat" u Immanuela Kanta.19. Etika - praktická filosofie. Kantovo "Co mám dělat?". Předporozumění (A. Anzenbacher, R. Billington). Vertikála a horizontála - důsledky příslušnosti etiky k vertikále (David Hume).20. Etika - vymezení základních pojmů a kategorií (etos versus éthos - autonomie versus heteronomie, morálka, etiketa, zvyk a právo, dobro a zlo). Morální a etický problém (Vetlesen a Henriksen).21. Klasifikace etiky - etika fundamentální a speciální. Etika deskriptivní, preskriptivní a metaetika (Ganthaler). Preskriptivní etika - přehled etických teorií (nebeské háky i kulturní zvedáky).22. a 23. Diskuse k etickým dilematům.24. Poznávací exkurze na "eticky silné" místo, obohacená mezigeneračním dialogem (společně se studenty U3V).

Získané způsobilosti

kompetence v rozsahu cíle předmětu

Literatura

Blecha, I. Filosofie. Olomouc 2002. Storig, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha 2000. Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0917-5.Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha 1991. Ricken, F. Antická filosofie. Olomouc 1999. Henriksen, J.O., Vetlesen, A. J. Blízké a vzdálené, Boskovice 2000. Bochenski, J. M. Cesty k filosofickému myšlení. Praha 1994. Kol. autorů. Filosofický slovník. Olomouc 1998. Coreth, E., Schondorf, H. Filosofie 17. a 18. století. Olomouc 2002. Kratochvíl, Z. Mýtus, filosofie, věda. Praha, 1996. Liessman, K., Zenaty, G. O myšlení. Úvod do filosofie. Olomouc 1994. Heidbrink, H. Psychologie morálního vývoje. Praha, Portál, 1997. Sborník textů. Jednota a mnohost. Praha 2002. Heinzman, R. Středověká filosofie. Olomouc 2000. Hodovský, I. Úvod do etiky. Olomouc: Rektorát UP, 1992. Jaspers, K. Úvod do filozofie. Oikoymenh, Praha, 1996. Ratzinger, J. Úvod do křesťanství. Brno 1991. Petříček, M. Jr. Úvod do současné filosofie. Praha 1992. Huxley, A. Věčná filosofie. Praha 2002. Weischedel, W. Zadní schodiště filosofie. Olomouc 1995.

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.