Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a teorie politiky* - S (KSA / FTP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / FTP - Filozofie a teorie politiky* - S, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Demokracie.Původ demokracie: Perikleova řeč nad padlými. Federalista - přímá nebo zastupitelská demokracie? Současné pojetí demokracie.2. Kritika demokracieTyranie většiny - de Tocqueville.3. Konstitucionalismus.Ústavní základy moderního státu. Ideové principy americké ústavy jakožto první demokratické ústavy světa - Madison, Hamilton. Koncepce dělby moci - Montesquieu. Ústavní dělba moci v České republice.4. Liberalismus.Počátky liberalismu - Hobbes, Locke, J. St. Mill. Současný liberalismus - Berlin, Friedman, Nozick.5. Konzervatismus.Počátky konzervatismu - Burke. Vývoj konzervatismu po druhé světové válce - neokonzervatismus, nová pravice.6. Marxismus a socialismus.Marxismus. Marxismus - leninismus.7. Socialismus a sociální demokracie.Sociální demokratismus jako odklon od marxistického komunismu. Třetí cesta - Giddens.8. Lidská práva, občanská společnost a právní stát.Vznik ideje právního státu a občanské společnosti - koncepty společenské smlouvy a rovnosti před zákonem. Vznik ideje lidský práv - Federalista. Současné koncepty lidských práv - politická a sociální práva. Práva a/nebo zodpovědnost.9. Prorůstání veřejného a soukromého.Antické" pojetí veřejného a soukromého - Arendtová. Změny veřejného prostoru - Bauman. Kritika pojetí soukromého jakožto nepolitického: osobní je politické - feminismus. Prorůstání veřejné sféry do soukromé.10. Proměny chápání politiky.Mikropolitika - Foucault. Institucionální politika vs. nová sociální hnutí. Klasická a nová sociální hnutí - "thanatos" vs. "eros", změna role intelektuála - Bauman.11. Diskurzivní demokracie.Demokracie jako souboj argumentů - Habermas. Kritika habermasovského pojetí - Foucault, Lyotard, Fraser.12. Politika jako rozepře.Lyotardovy Rozepře - politika jako otázka jazyka.

Získané způsobilosti

Vyjmenovat, popsat a vysvětlit politické ideologie, být schopen jim oponovat. Identifikovat základní problémy, které řeší filozofie a teorie politiky a zhodnotit je. Interpretovat základní myšlenky filozofie a teorie politiky a umět o nich diskutovat a aplikovat je na současnou politickou situaci a skrze ně je analyzovat.

Literatura

Berlin, I.:. Čtyři eseje o svobodě. Praha: Prostor 1999. Nisbet, R.:. Konzervatismus: sen a realita. Praha: Občanský institut 1993. Liberální ekonomie: Kořeny euroamerické civilizace. Praha: Prostor 1993. Ottmann, H., Ballestrem, K. (ed.):. Politická filosofie 20. století. Praha: ISE 1993. Habermas,J., Shapiro,I.:. Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia 2002. Foucault, M.:. Dějiny sexuality, 1. díl. Praha: Herrmann a synové 1999. Tocqueville, A. de:. Demokracie v Americe, Lidové noviny, 1992. Locke, J.:. Druhé pojednání o vládě, Svoboda, 1992. Novak, M.:. Duch demokratického kapitalismu, Občanský institut 1992. Gray,J.:. Dvě tváře liberalismu, Mladá fronta, 2004. Filosofický časopis. Berger, P. Kapitalistická revoluce, Archa, 1993. Marx, K.:. Komunistický manifest, Svoboda, 1974. Listy federalistů, Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. Dahrendorf, R. Moderný sociálny konflikt. Bratislava. Archa 1991. Marx, K.:. Německá ideologie, jakékoli vydání. Montesquieu, Ch.:. O duchu zákonů (resp. Duch zákonů), jakékoli vydání. Mill, J.St. O svobodě. Popper, K.R.:. Otevřená společnost a její nepřátelé, 2. díl, Praha: ISE, 1994. Thúkydídes:. Perikleova řeč nad padlými, Brno: Jan V. Pojer, 1946. Habermas, J.:. Problémy legitimity v pozdním kapitalismu, Filosofia, 2000. Fraser, nancy. Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. Lyotard, J.F.:. Rozepře, FILOSOFIA, 1998. Scruton, R.:. Smysl konzervatismu, Torst, 1993. Garner, R. T. Oldenquist, A.(eds.):. Society and the Individual, Wadsworth, 1990. Lenin, V. I.:. Stát a revoluce, jakékoli vydání. Friedman, M., Friedmanová, R. Svoboda volby, Liberální institut, 1992. Giddens, A. Třetí cesta a její kritici, Mladá fronta, 2005. Giddens, A. Třetí cesta, Mladá fronta, 2001. Burke, E. Úvahy o revoluci ve Francii, CDK, 1997. Mill, J.St.:. Úvahy o vládě ústavní, Svoboda, 1992.

Požadavky

Předmět je zakončen ústním kolokviem. V rámci kolokvia bude rozebírána schválená písemná práce. Podmínky pro vypracování písemné práce ke kolokviu:1. Práce musí být vložena alespoň týden před kolokviem do IS STAG. Dokud nebudete mít práci schválenou, nelze vás připustit ke kolokviu. Pokud neodevzdáte práci v požadovaném termínu, nikdy, skutečně nikdy a za žádných okolností se mi písemně neomlouvejte a nevysvětlujte, proč jste práci neodevzdali včas. Nestihnete-li práci včas odevzdat, v tichosti a plni studu ji vložte do STAGu a počkejte, až bude vaše práce akceptována. Pokud vám práce nebude schválena do termínu zkoušky nebo se nebudete moci na zkoušku dostavit, odhlaste se z termínu. Neučiníte-li tak, bude vaše zkouška hodnocena jako "F". 2. Práce bude mít velikost nejméně 9 000 znaků, ne však více než 13 000 znaků (včetně mezer). Do rozsahu se započítává pouze čistý text bez titulní strany, seznamu literatury a úvodu a závěru, pokud nepřinášejí nic argumentačně odlišného od toho, co je v textu samotné eseje.3. Práce bude odevzdána ve formátu docx, doc nebo rtf, NE však ve formátu pdf (nelze zjistit počet znaků). 4. Téma si vyberte ze seznamu přednášek - může jít i o dílčí problematiku z přednášky. Zvolené téma uveďte jako název práce! Nejste-li si jisti volbou tématu, konzultujte jej se mnou. 5. V práci použijte alespoň dva tituly ze seznamu literatury. Jiný titul můžete zvolit pouze po konzultaci se mnou. Pokud chcete použít učebnici, můžete ji použít pouze jako podpůrnou literaturu - nezapočítává se tedy do počtu zvolených titulů.6. Práce bude obsahovat vlastní zhodnocení a porovnání fenoménů, které jsou ve zvolených knihách popisovány a myšlenek obsažených v těchto knihách. Práce nemá být pouhým popisem a soupisem přečtených knih, "čtenářským deníkem" v podobě výpisků z knih, ani referátem o těchto knihách. Vlastní názor musí být postaven na určité intelektuální (akademické) argumentaci, nestačí se opírat pouze o morální přesvědčení.7. Práce bude obsahovat seznam použité literatury a čtyři řádně uvozovkami označené citace z použité literatury tak, aby byly zastoupeny alespoň dva použité tituly. Citace musí být doplněny plným bibliografickým údajem, včetně čísla stránky, ze které citujete. V případě citací ze sborníku musíte uvést jméno autora a název státě, ze které cituje, nestačí uvést jméno editora a název sborníku. Zvolené citace musí charakterizovat povahu fenoménů, které kniha popisuje. Do seznamu citací nejsou započítávány obecné definice, historické údaje, tvrzení obecně známého či popisného charakteru typu "babičky jsou starší ženy, které někdy chodí o holi a málokdy navštěvují punkové koncerty" či "roční příjem z těchto návštěv dosahoval až 400 liber, což znamená překvapivě vysoký počet 96 000 návštěv za rok" atp. 8. Při nesplnění jakéhokoli z výše uvedených bodů bude práce vrácena. Ta bude muset být doplněna nebo i celá přepracována, resp. vypracována nová na jiné téma (při volbě tématu, které nesouvisí s daným kurzem). Důvodem k vrácení práce je i nadměrný počet pravopisných chyb a překlepů.9. Bude-li práce vykazovat známky plagiarismu, bude muset být vypracována zcela jiná na nové téma za použití jiné literatury a student/ka, který se tohoto odporného a zavrženíhodného činu nedůstojného zralé lidské osobnosti dopustil, přijde o termín, což je samozřejmě daleko menší trest než ztráta důstojnosti, kterou tím dotyčný/á utrpěl/a.

Garant

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.