Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů - SP (KSA / ŘLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / ŘLZ - Řízení lidských zdrojů - SP, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Uplatnění obecných zásad managementu v personální činnosti. Pozornost je zaměřena na vymezení znalostní společnosti a společností vědění a v tomto kontextu je vymezen systém řízení lidského potenciálu v organizaci.2. Zavedení funkcí managementu do personální činnosti. Základní manažerské funkce se aplikují do personální činnosti. Důraz je kladen na specifika neziskové sféry.3. Plánování pracovních sil. Plánování pracovníků je založeno na odhadu potřeb. Odhad je založen na prediktoru, ke kterému se bude vztahovat potřeba lidských zdrojů. Pracovní místo. V hierarchických organizačních strukturách, které vycházejí z weberovských představ o dokonalé byrokracii, jsou pracovní místa jasně definována.4. Analýza práce. Obecní charakteristika. Analýza práce, úkolu a pozice je nezbytným, nebo alespoň žádoucím, předpokladem kvalitního provedení personálních aktivit.5. Pozorování a jeho uplatnění při analýze práce. Pozorování je prováděno pomocí časových vzorků, jednotkových vzorků nebo sekvenčních vzorků. Využití výsledků supervize pro designování pracovní role a pozice sociálního pracovníka.6. Nábor, získávání pracovníků. Přednáška vysvětluje, co znamená nábor a jaké dva zdroje má k dispozici. Při získávání pracovníků existují dvě základní dimenze, které je nutné akceptovat.7. Personální výběr, obecná charakteristika. Tradičně byl úspěšný personální výběr považován za jednu z nejefektivnějších cest k dosažení optimálního složení personálu a tím i úspěšnosti organizace. Samotný výběr spočívá ve výběru jednoho uchazeče, který nejlépe splňuje poziční požadavky.8. Volba kritérií pro personální výběr. Při výběru pracovníků mohou vzniknout chyby společného charakteru. Podle J. Petera a R. Halla (autoři Peterova principu) vymezili dvě základní chyby, které by se měly při výběru eliminovat.9. Hodnocení pracovního výkonu má velký význam především v motivování pracovníků v organizaci. Využití pracovního hodnocení nebývá v organizaci různých podob. Hodnotitelé pracovního výkonu. Významným činitelem v pracovním hodnocení je samotná osoba hodnotitele.10. Motivování pracovního výkonu Motivování pracovníků je velmi důležité především pro dosažení efektivní, naplánované výkonnosti. Pro tvorbu motivačního programu si personalisté pomáhají teoretickou argumentací. Jedná se o psychologizující teorie motivace. Lze je rozdělit do dvou základních kategorií. První kategorie motivačních teorií se zabývá poznáním motivačních příčin.11. Řízení kariéry v organizaci - Kariérové plánování je v poslední době v rámci personálních činností velmi preferováno. Pro dobré kariérové plánování je důležité vědět především, co kariéra je. Je nutné rozlišit kariéru vnější a vnitřní.12. Péče o pracovníky - Celospolečenské zájmy a cíle týkající se občanských práv, zdraví a sociálního rozvoje člověka a sledující mj. sociální mír, prosperitu a stabilitu společnosti. Individuální zájmy a cíle člověka, uspokojování jeho potřeb.

Získané způsobilosti

Student zná základní informace o technologii řízení lidských zdrojů a personálního managementu s důrazem na specifika neziskové organizace.Student zná jednotlivé kroky personální technologie a jejich logickou návaznost. Student dokáže argumentovat v kategoriích personálního managementu a správně je používat.Student dokáže aplikovat jednotlivé kroky do oblasti konkrétního organizačního prostředí a aplikaci je schopen následně argumentovat v souladu se současnými trendy v personální technologii v dnešních sociálních podmínkách. Student umí identifikovat a interpretovat jednotlivé kroky personální technologie a jejich logickou návaznost ve vztahu k praktickému využití nabytých vědomostí.Student je schopen ukázat na specifika neziskové organizace s ohledem na řízení a vedení lidí v takovéto organizaci.Student dokáže analyzovat konkrétní organizační prostředí.Na základě analýzy je schopen navrhnout a konstruovat pracovní místo v souladu se současnými požadavky, které jsou na design pracovního místa kladeny.Následně je kompetentní navržený konstruovaný systém personální činnosti zorganizovat, řídit a implementovat do konkrétního organizačního prostředí.Dokáže zajistit zpětnou vazbu a na základě evaluace svého zavedeného systému posoudit správnost, účelnost a efektivitu implikované personální činnosti v organizaci.

Literatura

Bělohlávek, F. Organizační chování. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. Bělohlávek, F. Osobní kariéra. 1. vyd. Praha: Grada, 1994. Amstrong, M. Personální management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. Gigalová, Veronika. Řízení lidských zdrojů. Olomouc: UP, 2000. Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. speciálně vytvořený základní studijní text pro kombinované studium oboru Sociální práce: - Gigalová, Veronika. Řízení lidských zdrojů. Olomouc: UP, 2007. odborná literatura: Amstrong, M. Personální management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-641-5. Bedrnová, E., Nový, I. Psychologie a sociologie v řízení firmy. 1.vyd. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-57-3. Bělohlávek, F. Organizační chování. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. ISBN 80-85839-09-1. Bělohlávek, F. Osobní kariéra. 1. vyd. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-7169-083-X. Drucker, P. Řízení v době velkých změn. 1. vyd. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-78-6. Koontz, H., Weihrich, H. Management. 1. vyd. Praha: East publishing, 1998. ISBN 80-7219-014-8. Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-033-3. Leigh, A. Praktický rádce manažera. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0264-5. Peters, T.J., Waterman, R.H. Hledání dokonalosti.1. vyd. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0313-7. Vodáček, L., Vodáčková, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 3. doplněné a rozšířené vyd. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-85943-94-8. Weather, W.B., Davis, K. Lidský faktor a personální management.1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN 80-85605-04-X. Periodikum Moderní řízení .

Požadavky

Předpokladem připuštění ke kolokviu je vypracování eseje, která je zadána jako korespondenční úkol. Esej musí odpovídat požadované kvalitě, která je běžná pro tuto formu odborného textu. Kolokvium bude probíhat formou diskuse. Student si zvolí konkrétní organizační prostředí neziskové organizace a na popisu personální práce v této organizaci prokáže vědomosti z oblasti řízení lidských zdrojů tím, že je bude schopen použít jako argumentaci popisu

Garant

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.