Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podnikového hospodářství -APM (KSA / ŘPH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / ŘPH - Řízení podnikového hospodářství -APM, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do studia. Pojetí podniku a podnikání, založení, vznik a vývoj podniku.2. Typologie podniků. Zakládání jednotlivých typů podniku, sdružováním podniku a podnikatelů. Zaštiťující organizace.3. Okolí podniku. Zájmové skupiny, cíle podniku, podnikové výrobní faktory.4. Kritéria pro optimalizaci majetkové a kapitálové výstavby podniku. Dlouhodobý a oběžný majetek, jeho struktura a užití. Kapitálová struktura, využívání daňového efektu a optimalizace.5. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Vztahy mezi základními veličinami podniku. Výkazy podniku. Základní příklady na sestavení těchto výkazů.6. Náklady podrobněji. Modelování nákladů, nástroje pro řízení nákladů podniku.7. Organizační výstavba podniku. Potřeba organizovat, tvorba struktur a její změny, podoby struktur a faktory, které je ovlivňují.8. Strategie, plánování, rozhodování a kontrola. Využití základních nástrojů v podniku.9. Zásobovací činnost, výrobní činnost. Jak řídit zásoby podniku, jak lze organizovat výrobu.10. Prodejní činnost jako hlavní funkce podniku. Řízení prodejního podniku.11. Investiční činnosti, personální činnosti, obslužné činnosti, řídící a správní činnosti. Podpůrné systémy řízení podniku.12. Specifické ekonomiky. Jejich charakteristika, zvláštnosti a obecné rysy. Specifika výrobních podniku a podniku služeb, podniku v zemědělství, zdravotnictví, v cestovním ruchu a bankovnictví. Specifika malých a středních podniku a neziskových organizací.

Získané způsobilosti

Student:- dokáže definovat základní principy podnikové ekonomiky jako vědní disciplíny.- umí popsat a interpretovat vývojová stádia podniku a základní výkazy podniku.- umí určit specifika jednotlivých podniků v různých oborech i oblastech řízení.- je vybaven pojmovým aparátem dané disciplíny a jednotlivé kategorie umí vyjádřit a zároveň argumentovat.Student:- dokáže aplikovat jednotlivé znalosti získané studiem do oblasti konkrétního podnikového prostředí.- je schopen posoudit, které činnosti řízení podniku lze aplikovat do konkrétních typů organizace a organizačních oblastí.- je připraven rozpoznat chyby v oblasti řízení podniku tak, aby následně navrhl řešení pro jejich odstranění.- umí sestavit základní výkazy podniku - rozvahu, výkaz zisku a ztráty a umí dát zpětnou vazbu podniku dle těchto výkazů.Student:- dokáže analyzovat konkrétní prostředí podniku.- na základě analýzy je schopen navrhnout zlepšení procesů a opatření pro zlepšení řízení podniku.- následně je kompetentní rozpoznat a argumentovat nedostatky, které vedou k nežádoucím jevům řízení podniku (snižování výkonnosti, zisku, zvyšování zásob, aj.).- na základě nabytých znalostí a dovedností pak dokáže konstruovat a navrhnout systémové nápravy v podniku.

Literatura

Synek, M., & Kislingerová, E. (2010). Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck. Zlámal, J. Řízení podnikového hospodářství. Olomouc 2001. Kocmanová, A. (2013). Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha. Kislingerová, E., & Nový, I. (2005). Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha: C.H. Beck. Wöhe, G., Kislingerová, E., & Maňasová, Z. (2007). Úvod do podnikového hospodářství. V Praze: C.H. Beck.

Požadavky

K udělení kolokvia je nezbytné splnit jeden korespondenční úkol zadaný na začátku semestru. Splnění korespondenčního úkolu je nezbytnou podmínkou připuštění k ústní části kolokvia.

Garant

Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.

Vyučující

Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.