Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lid. kap. v interkult. prostředí (PCH / LKIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PCH / LKIN - Řízení lid. kap. v interkult. prostředí, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Znalosti, lidský kapitála.Jejich význam v současné globalizované ekonomice2.Rozdíly mezi národními kulturami na základě Hofstedeho kulturních dimenzí3.Vliv kulturních rozdílů v mezinárodních firmách naa.Obchodb.Proces podnikáníc.Řízení4.Význam klíčových mezikulturních faktorů na práci znalostních pracovníků5.Kultura vztahů pod vlivem organizační kulturya.Normyb.Standardyc.Systémy a hodnotyd.Vliv změny vlastníků na vztahy v organizaci6.Hierarchie a postavení jednotlivcea.Skupinové zájmy a zájmy jednotlivců7.Případové studie z interkulturního/multikulturního prostředí, analýzy, diskuseTento předmět je inovován o zařazení nejnovějších poznatků z oblasti řízení lidského kapitálu v interkulturním prostředí. Tyto poznatky jsou čerpány z aktuálních studií zveřejňovaných uznávanými firmami jako McKinsey, PWc, Gartner apod. Dále jsou důsledně inovovány případové studie, jejichž rozbory tvoří významnou součást edukačního procesu.Inovace předmětu vznikla v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0138 "Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů".

Získané způsobilosti

Odborné znalosti: Uplatňuje znalost faktu, že klíčovým zdrojem rozvoje společnosti jsou znalosti, resp. lidský kapitál. Popisuje odlišnosti evropské, americké a asijské firemní kulturySpolupracuje a komunikuje v interkulturních/multikulturních týmechOdborné dovednosti: Zohledňuje kulturní rozdíly mezi představiteli rozdílných geografických oblastí při pracovních i osobních jednáních s představiteli různých kultur, resp. v mezinárodních pracovních skupináchObecné způsobilosti: Disponuje vyšším stupněm kulturní/interkulturní inteligence díky řešení a případových studií a týmovým diskusím o nich

Literatura

http://www.kwintessential.co.uk/index.php. http://158.194.229.182/moodle/http://geert-hofstede.com/Lane, DiStefano, Maznevski. International Management Behaviour. Blackwell 2000. HOFSTEDE, G. Kultury a organizace. Software lidské mysli. Praha: FF UK, 1999. Armstrong, M., Stephens, T. Management and leadership. Kogan Page 2005. Schneider, S et JL Barsoux. Managing across borders. Pearson 1999. Parhizgar, K.D. Multicultural Behavior and Global Business Environments. Int. Business Press 2002. Trompenaars, F. Riding the waves of culture. The Economist books 1998.

Požadavky

V úvodu kurzu budou studentům zadány semestrální práce na téma: Kulturní specifika dané země (bude specifikováno pro každého studenta), jejich odraz v činnosti mezinárodních týmů a doporučené způsoby reflexe.Kurz je ukončen kolokviem. Jeho udělení je podmíněno aktivní participací ve výuce a odevzdáním seminární práce v termínu, který bude stanoven na první výuce. Orientace v problematice bude ověřena v rozpravě na poslední hodině. Pokud student(ka) nevyhoví v kterékoliv části požadavků na ukončení kurzu, bude mu zadána odpovídající náhradní práce, resp. stanoven další termín rozpravy. Jsou povoleny dvě absence ve výuce, přičemž účast na závěrečné rozpravě je bezpodmínečná.Výuka je vedena prostřednictvím LMS Moodle. Student se před první výukou do kurzu přihlásí podle návodu na jakdomoodle.blogspot.cz.

Garant

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.