Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická antropologie (KSK / KFILA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSK / KFILA - Filozofická antropologie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky budou postupovat podle následujících tematických okruhů:1. Smysl a informace: co to znamená "rozumět"; člověk "si" rozumí2. Člověk a svět, zvíře a osvětí3. Příroda, kultura; řeč, společnost; etika4. Tělo, duše, duch; vědomí, nevědomí5. Smrtelnost, religiózní rozměr lidství

Získané způsobilosti

Student základním způsobem ovládá klíčové okruhy antropologického diskurzu. Student je schopný pracovat se základní představou o tom, z jaké perspektivy se na člověka dívá filosofická antropologie, získal elementární myšlenkovou kompetenci tuto představu rozvíjet a prohlubovat tak porozumění sobě, druhým lidem a společnosti. Získané kompetence bude moci uplatňovat jak při svém dalším studiu, tak v životě.

Literatura

Coreth, E., & Vik, B. (1994). Co je člověk?: základy filozofické antropologie. Praha: Zvon. Sokol, J. (2008). Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Praha: Portál. Blecha, I. (2000). Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. & Blecha, I. (1998). Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. Störig, H. J., Petříček, M., Rezek, P., & Šprunk, K. (2007). Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. Tresmontant, C., & Sokol, J. (1998). Bible a antická tradice: esej o hebrejském myšlení. Praha: Vyšehrad. Sokol, J. (2004). Čas a rytmus. Praha: OIKOYMENH. Sokol, J. (2004). Člověk a náboženství: [proměny vztahu člověka k posvátnému]. Praha: Portál. Frankl, V. E., & Trtík, Z. (1994). Člověk hledá smysl: úvod do logoterapie. Část 1, Zkušenost z koncentračního tábora. Část 2, Základní pojmy logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství. Beauvoir, S., Patočka, J., Kostohryz, J., Patočka, J., & Uhlířová, H. (1968). Druhé pohlaví. Praha: Orbis. Gehlen, A., Netopilík, J., & Žilina, M. (1972). Duch ve světě techniky. Praha: Svoboda. Lévinas, E., Dvořáková, V., & Rejchrt, M. (2009). Etika a nekonečno. Praha: OIKOYMENH. Jirásek, I. (2005). Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého. Buber, M., & Navrátil, J. (2005). Já a ty. Praha: Kalich. Scheler, M. (1968). Místo člověka v kosmu. Praha. Teilhard de Chardin, P., Němec, J., & Sokol, J. (1993). Místo člověka v přírodě: výbor studií. Praha: Svoboda-Libertas. Camus, A., & Steinová, D. (2006). Mýtus o Sisyfovi. Praha: Garamond. Aristotelés,, & Kříž, A. (1996). O duši. Praha: Petr Rezek. Wilson, E. O., Bakalář, E., & Urban, Z. (1993). O lidské přirozenosti: máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem?. Praha: Lidové noviny. Baudrillard, J., & Dvořáčková, A. (1996). O svádění. Olomouc: Votobia. Fromm, E., & Hauser, M. (2004). Obraz člověka u Marxe. Brno: L. Marek. Šmajs, J., Funda, O. A., & Hajný, Z. (1997). Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice. Praha: Hynek. Eliade, M., & Karfík, F. (2006). Posvátné a profánní. Praha: Oikoymenh. Platón, & Novotný, F. (2000). Prótagoras. Praha: OIKOYMENH. Neubauer, Z., & Fiala, J. (2001). Smysl a svět: hermeneutický pohled na svět. Praha: Moraviapress. Machovec, M. (2008). Smysl lidské existence. Praha: Akropolis. Platón, & Novotný, F. (2005). Symposion. Praha: OIKOYMENH. Lévinas, E., Sokol, J., & Petříček, M. (1997). Totalita a nekonečno: (esej o exterioritě). Praha: OIKOYMENH. Fromm, E., & Vinař, J. (2010). Umění milovat. Praha: Český klub. Fafejta, M. (2004). Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Nakladatelství Jan Piszkiewicz. Lukas, E. S., Frankl, V. E., Lukasová, E. E., & Jochmann, V. (1994). Vůle ke smyslu: vybrané přednášky o logoterapii : s příspěvkem Elisabeth S. Lukasové. Brno: Cesta.

Požadavky

Student by se měl pokusit problematizovat své zvnitřněné zavedené postoje a obohatit je o nové typy poznatků. To předpokládá myšlenkově aktivní účast na přednáškách a následné plnění úkolů spojených se samostudiem.

Garant

Mgr. Jan Halák, Ph.D.prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Halák, Ph.D.prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.