Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax (KNJ / WMORS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KNJ / WMORS - Morfosyntax, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Morfologie jako jedna ze základních lingvistických disciplín. Přednášky podávají přehled o německém slovese: dělení sloves a jejich kategorie. Cílem druhého bloku přednášek je podat přehled o německé deklinaci a komparaci. Probírány jsou rovněž neohebné slovní druhy. Obsahem seminářů je práce s gramatickými cvičeními.Úvod do morfologieDělení sloves podle morfologických, syntaktických a sémantických kritériíSlabá a silná slovesaSystém slovesných časůSystém slovesných způsobůSystém slovesných rodůFunkční slovesné vazbyNeurčité slovesné tvary (infinitiv, příčestí)Dělení substantivDeklinace substantivPoužívání členůPlurál substantivAdjektivaČíslovkyZájmenaPříslovcePředložkySyntax jako jedna ze základních lingvistických disciplínÚvod do syntaxeRozdělení vět podle syntaktických kritériíVěta jednoduchá a souvětíTypy souvětíSlovosledVětná negaceVětné členyInterpunkce

Získané způsobilosti

Student bude schopen vysvětlit základní morfologické pojmy a teorie týkající se podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek, příslovcí a předložek. Popíše jednotlivé kategorie slovních druhů. Student zvládne i praktickou stránku morfologie, tzn. použití naučených pravidel v praktických cvičeních.

Literatura

Zielinski, W.D. ABC der deutschen Nebensätze. Ismaning, 1992. Vaňková, L., Kyselá, M. Das deutsche Verb in Theorie und Praxis. Ostrava, 1997. Koll. Der Duden. Band 4. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim, 2006. Helbig, G., Buscha, J. Deutsche Grammatik. Berlin, 2000. Sommerfeld, Starke. Einführung in die Syntax. Ismaning, 1997. Bünting, H. Einführung in die Syntax. Weinheim, 1995. Götze, L. Grammatik der deutschen Sprache. München, 1994. Flämig. Grammatik des Deutschen. Berlin, 1991. Eisenberg, P. Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart, 1999. Dreyer, H., Schmitt, R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning, 2009. Földeak, H. Sag´s besser! Ein Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. Ismaning, 1997. Linke, A./Portmann, P. R./ Nussbaumer, M. Studienbuch Linguistik. Tübingen, 1991. Dürscheid, Ch. Syntax. Göttingen, 2010. Engel, U. Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Berlin, 1994. Sladovníková, Š. Übungsbuch zur deutschen Syntax. Ostrava, 1993. Helbig, G., Buscha, J. Übungsgrammatik Deutsch. Berlin, 2000. Hall, K. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Ismaning, 2001. Černý, J. Úvod do studia jazyka.

Požadavky

Aktivní účast ve výuce. Vypracování průběžně zadávaných úkolů. Test (hranice pro úspěšné absolvování: 70%). Ústní zkouška po úspěšném absolvování testu. 80% přítomnost ve výuce.

Garant

Mgr. Pavel Hofírek

Vyučující

Mgr. Pavel Hofírek