Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální trendy teorie a praxe (KPG / XTPCV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / XTPCV - Aktuální trendy teorie a praxe, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Celoživotní vzdělávání a celoživotní učení. Učící se společnost, učící se organizace. Nové trendy a cílové skupiny ve vzdělávání dospělých. Didaktické aspekty a inovace ve vzdělávání dospělých. Aktuální přístupy ke vzdělávání vzdělavatelů. Problematika formálního, neformálního a informálního vzdělávání a učení v ČR. Uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Národní soustava kvalifikací a participace škol na přípravě a realizaci programů dalšího vzdělávání. Distanční vzdělávání. Možnosti a limity distančního vzdělávání. Historické aspekty a komparativní přístup v distančním vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání. Autorská tvorba pro distanční vzdělávání. eLearning a jeho metodologie. eLearning jako podpora klasické výuky. eLearning ve vzdělávání dospělých. Didaktika eLearningu. Role a kompetence tutora v distančním vzdělávání a v eLearningu. Pedagogická komunikace pod vlivem moderních informačních a komunikačních technologií. Měnící se role a kompetence učitelů v kontextu celoživotního vzdělávání. Další vzdělávání a rozvoj pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů. Zájmové vzdělávání dospělých. Řešení problematiky didaktického amatérismu v zájmovém vzdělávání dospělých. Animační programy a zážitkové formy v zájmovém vzdělávání dospělých. Vzdělávání minorit. Vzdělávání znevýhodněných skupin obyvatelstva. Vzdělávací programy pro osoby ohrožené sociální exkluzí. Vzdělávání seniorů ? cesta ke kvalitě života v séniu. Senioři jako objekt edukace. Instituce vzdělávání seniorů. Role poradenských služeb v edukaci seniorů. Proseniorská edukace jako cesta k mezigeneračnímu pochopení.

Získané způsobilosti

Účastníci studia budou schopni popsat změny, které jsou příčinou rozvoje celoživotního vzdělávání, objasnit jeho podstatu a základní odlišnosti od koncepce celoživotního učení, specifikovat jednotlivé vzdělávací cesty v rámci celoživotního vzdělávání, analyzovat překážky rozvoje celoživotního vzdělávání, zdůvodnit přínos celoživotního učení pro jedince a společnost, vysvětlit koncepci učící se společnosti,konkretizovat současné trendy teorie a praxe celoživotního vzdělávání s přihlédnutím ke konkrétním cílovým skupinám, posoudit míru využitelnosti distančního vzdělávání a eLearningu v kontextu celoživotního vzdělávání s ohledem na jejich pozitiva i negativa, argumentovat opodstatněnost a podmínky jejich aplikace jak ve školském vzdělávacím systému, tak v dalším vzdělávání dospělých, komparovat principy účinnosti tradiční pedagogické komunikace a elektronické komunikace, specifikovat adekvátní nástroje pro on-line pedagogickou komunikaci, modifikovat přístupy k účastníkům vzdělávání dle výstupů pedagogické diagnostiky, identifikovat nové role učitelů ve všech sférách vzdělávání s ohledem na požadavky CŽV a odvodit z nich požadavky na jejich další kompetence, analyzovat problematiku zájmového vzdělávání dospělých, vzdělávání minorit a vzdělávání seniorů, argumentovat opodstatněnost, naléhavost a aktuálnost těchto oblastí pro uspokojování aktuálních i očekávaných edukačních potřeb lidí v dynamicky se měnící společnosti.

Literatura

JARVIS, P. Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice. London, 2004. ISBN 0-415-31493-3.BENEŠ, M. Andragogika. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2.LANGER, T., VETEŠKA, J. Další vzdělávání ve světě migrujícího trhu práce. Praha, 2009. ISBN 978-80-86723-70-9.ZLÁMALOVÁ, H. Distanční vzdělávání a eLearning. Praha, 2008. ISBN 978-80-86723-56-3.ČORNANIČOVÁ, R. Edukácia seniorov. Vznik, rozvoj, podnety pre geragogiku. Bratislava, 2007. ISBN 978-80-223-2287-4.KOPECKÝ, K. E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc, 2006. ISBN 80-85783-50-9.BAREŠOVÁ, A. E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha, 2003. ISBN 80-86324-27-3.DePRYCK, K., MIRANDA, R., PEREIRA, A. et all. Getting started with Open and Distance Learning. Antwerpen-Apeldoorn, 2005. ISBN 90-441-1898-6.BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát "distančně". Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1681-6.SVATOŠ, T. Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace. Praha, 2002. ISBN 80-704-1604-1.HARTL, P. Kompendium pedagogické psychologie dospělých. Praha, 1999. ISBN 80-7184-841-7.VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-1770-8.MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno, 1995. ISBN 80-210-1070-3.LONGWORTH, N., DAVIES, W. K. Lifelong Learning. New vision, new implications, new roles for people, organizations, nations and communities in the 21st century. London, 1996. ISBN 0 7494 1972 5.ŠIŠKOVÁ, T. (ed.) . Menšiny a migranti v České republice. Praha, 2001. ISBN 807178-648-9.VETEŠKA, J. a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha, 2009. ISBN 978-80-87306-04-8.BALOGOVÁ. Seniori v spektre súčasného sveta. Akcent Print, 2007. ISBN 978-80-89298-03-6.BEDNAŔÍKOVÁ, I. Tutor a jeho role v distančním vzdělávání a v e-learningu. Olomouc, 2013. ISBN 978-80-244-3795-8.BOČKOVÁ, V. Vzdělávání-průvodní jev života. Olomouc, 2002. ISBN 80-244-0441-9.ŠERÁK, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-551-6.ALVERMANN, D. (ed.) . Adolescents and literacies in a digital world. New York, 2007. PIROHOVÁ, I. Diagnostika v teórii a praxi edukácie dospelých. Prešov, 2006. ISBN 80-969419-4-1.THORNE, K., MACKEY, D. Everything You Needed to Know about Training. London, 2007. ISBN 9780749450083.BEDNAŔÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 1. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3248-9.BEDNAŔÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 2. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3249-6.BURGEROVÁ, J. Nové technológie v edukácii. Prešov, 2003. ISBN 80-968897-1-0.BEDNAŘÍKOVÁ, I. . Sociální komunikace. Olomouc, 2006. ISBN 80-244-1357-4.BÍLEK, M., ŠVEJDA, G. Technologické otázky vzdělávání. Praha, 1997. ISBN 80-85853-28-0.HOLMBERG, B. Theory and Practice of Distance Education. London, 1989. ISBN 0415112923.RACE, P. 500 Tips for Open and Flexible Learning. London, 1998. ISBN 0 7494 2410 9.

Požadavky

Samostatná tvůrčí činnost při plnění individuálních teoretických i praktických úkolů v rámci vytváření osobního studijního portfolia.Koncepce odborného článku reflektujícího vztah tématu disertační práce k volitelné disciplíně.

Garant

doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.