Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mol. biol. mutagenů, kancerogenů a cyt. (KBF / MBM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBF / MBM - Mol. biol. mutagenů, kancerogenů a cyt., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednáška bude diskutovat roli mutagenů v živých organizmech, mechanismy jejich reakcí s nukleovými kyselinami a mechanismy oprav poškození vzniklých jejich působením. Zvláštní kapitola bude věnována metodám studia interakcí mutagenů s nukleovými kyselinami. Probíraná problematika bude členěna následujícím způsobem:1. Chemické látky jako mutageny a kancerogeny. Mutace-definice, vznik a typy mutací.2. Základní vlastnosti nukleových kyselin: Chemické složení, struktura a vlastnosti nukleových kyselin.3. Mechanismus přenosu genetické informace a jejích změn (replikace, transkripce), chyby v těchto procesech a vznik mutací4. Práce s gentickým materiálem-izolace nukleových kyselin a manipulace s nimi5. Určení sekvence nukleových kyselin (endonukleázy, exonukleázy, restriktázy, chemická /Maxam-Gilbertova/ metoda, terminační /Sangerova/ metoda) jak poznáme, že došlo k mutaci.6. Reakce mutagenů, kancerogenů a cytostatik: přímé reakce, metabolické aktivace; typy poškození DNA.7. Oprava poškození DNA v savčích buňkách I: úplné opravy, excisní opravy: bázová excisní oprava, nukleotidová excisní oprava, oprava chybného párování8. Oprava poškození DNA v savčích buňkách II: opravy dvouřetězcových zlomů, tolerantní opravy9. Poškození DNA a rakovina. Kancerogeneze10.Současné přístupy k přípravě nových cytostatik, vývoj nových cytostatik11. Cytostatika- typy nejčastěji používaných cytostatik, určení cílového místa působení12. Testování cytotoxicity "in vitro"13. Metody a postupy pro určení mutagenity chemických látek a fyzikálních faktorů -testy na molekulární , genové a chromozomové úrovni14. Metody studia reakcí mutagenů, kancerogenů a cytostatik s DNA I.a) vazba na DNA, detekce vazby a poškození vzniklých v DNA,b) stanovení sekvenční preference vazby15. Metody studia reakcí mutagenů, kancerogenů a cytostatik s DNA I.a) studium tvorby meziřetězcových můstků , jejich kvantifikaceb) změny konformace a stability DNA16. Metody studia reakcí mutagenů, kancerogenů a cytostatik s DNA I. Reakce s buněčnými proteiny a studium opraných procesů in vitro a v buňkách.17. Elektrochemické detekce poškození genetického materiálu

Získané způsobilosti

Předmět zaměřený na získání znalostí.Definovat hlavní pojmy, popsat hlavní přístupy, prokázat teoretické znalosti pro řešení modelových problémů.

Literatura

Nicolini, C. Biophysics of Cancer. Plenum Press, New York, 1983. Rick, N. G. Drugs. From Discovery to Approval. Wiley, Hoboken, 2004. Singer, B., Grunberger, D. Molecular Biology of Mutagens and Carcinogens. Plenum Press, New York, 1983.

Požadavky

Znalosti v rozsahu daném sylabem přednášky.

Garant

prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.

Vyučující

prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.RNDr. Martina Špundová, Ph.D.