Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molekulár. biologie rostlin a proteomika (LRR / SZZ11)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LRR / SZZ11 - Molekulár. biologie rostlin a proteomika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní pojmy z oblasti separace proteinů (elektroforéza, chromatografie), hmotnostní spektrometrie, zpracování obrazu, využívání genových a proteinových databází. Význam expresní, diferenční a funkční proteomiky. Technologie proteomiky, aplikace. Identifikace a charakterizace proteinů v proteomice. Částečná separace proteinových směsí. Obecné principy hmotnostní spektrometrie. Ionizační techniky využívané v proteomice. Peptidové mapování, sekvenční analýza peptidů. Identifikace proteinů vyhledáváním v databázích. Kvantitativní analýza v proteomice. Genomy prokaryot a eukaryot. Transkripce. Syntéza a modifikace RNA. Proteosyntéza. Regulace genové exprese. Replikace genomu. Mutace. Rekombinace. Evoluce genomů. Genetická informace subbuněčných organismů. Sekvenování a klonování DNA. Klonovací a expresní vektory. Restrikční analýza a mapy. Cílená mutageneze. Strategie detekce a identifikace genetických markerů. Explantátové kultury. Androgeneze a gynogeneze. Protoplastové kultury, somatická hybridizace. Regenerace in vitro. Somaklonální a gametoklonální variabilita. Transformace rostlinný buněk pomocí bakterií Agrobacterium. Mikropojektilový přenos DNA. Vektory pro transformaci. Transgeny pro toxické proteiny a pro toleranci k herbicidům. Transgeny pro rezistenci k virům. Rizika použití jednotlivých typů transgenů. Inzerční mutageneze. Inzerce transgenu do hostitelského genomu. Aktivita transgenů. Zásady práce s genově manipulovanými organismy. Regulace použití transgenních organismů.

Získané způsobilosti

Student by měl:- popsat základní proteomické metody analýzy proteinů v biologickém materiálu- Vyjmenovat charakteristiky prokaryotického a eukaryotického genomu- Vysvětlit molekulární podstatu replikace a exprese genetické informace včetně hlavních mechanismů jejich regulace- Popsat molekulární podstatu proměnlivosti organismů a její mechanismy - Popsat principy a aplikace základních molekulárně biologických technik - vysvětlit teoretický základ jednotlivých proteomických postupů využitelných při analýze proteinů v biologii- vybrat vhodnou metodu pro analýzu daného vzorku na základě požadovaných výsledků a typu vzorku- analyzovat proteiny ze získaných výsledků

Požadavky

Státní závěrečná zkouška.

Garant

prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.