Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a kontrola kvality (KDPD / PRKKK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDPD / PRKKK - Řízení a kontrola kvality, Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Principy řízení kvality - koncepce, principy a důvody zavádění systému řízení kvality.Předcházení neshodám a jejich řešení, identifikace neshodného produktu a jeho další řízení, opatření k nápravě (preventivní a následná).Moderní metody řízení výroby JIT, TOC, MRP, Kanban, Poka-Yoke.TQM (Total Quality Management) princip a koncepce.Model EFQM model excelence.Měření výkonnosti procesů podstata měření, východiska měření, jednotlivé ukazatele měření.Měření spokojenosti a loajality zákazníka loajalita a spokojenost ve vztahu ke kvalitě, metodiky měření spokojenosti.Hodnocení dodavatelů kritéria hodnocení, jakost dodávek.Benchmarking měření výkonnosti konkurence význam pro řízení organizace, postup aplikace.Finanční měření v řízení kvalitě výdaje na kvalitu, modely k měření výdajů na kvalitu, postup při měření a monitorování výdajů spojených s kvalitou.Metody sebehodnocení postup a smysl sebehodnocení ve vztahu ke kvalitě.Kvalita v dopravních a přepravních procesech kvalita z pohledu dopravce a zákazníka, znaky kvality jednotlivých druhů doprav.Lidský faktor v řízení kvality podniková kultura a její vliv na kvalitu, výchovné programy v kvalitě (vzdělávání a týmová práce).

Získané způsobilosti

Absolvováním předmětu posluchač získá přehled o metodách využívaných při řízení kvality a vyzkouší si jejich praktické aplikace.

Literatura

NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-85943-63-8.Plura J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha, 2001. ISBN 80-7226-543-.

Požadavky

Podmínkou pro účast na zkoušce je vypracování semestrální práce dle zadání.Zkouška z předmětu (forma, obsah, trvání) je stanovena v souladu se Studijním a zkušebním řádem UPa. Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu.Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Úspěšné absolvování písemné části zkoušky) je předpokladem účasti na ústní zkoušce.

Garant

Ing. Pavel Kukla, Ph.D.

Vyučující

Ing. Pavel Kukla, Ph.D.