Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mostní stavby (KDS / MS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDS / MS - Mostní stavby, Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Typy ocelových mostů a jejich použití (popis, schématické znázornění podélného a příčného řezu, základní principy navrhování a posuzování).2. Zatížení mostních konstrukcí, silniční, železniční (rezerva spolehlivosti, druhy zatížení, charakteristická hodnota, dynamický součinitel, zatěžovací modely, mapy oblastí).3. Materiál kovových mostů a jeho vlastnosti (krystalická mřížka vč. vad, legury, ekvivalent uhlíku, rovnovážný diagram, zkoušení oceli, fyzikální vlastnosti, termomechanické vlastnosti, výroba).4. Mostovky a svršek drážních a pozemních komunikací, statický výpočet a přepočet, konstrukční řešení (uvést příklady mostních svršků, typy mostovek - výhody a nevýhody, ztužení vč. brzdného ztužidla, přípoje prvků mostovky, znázornit schématický příčný řez mostovkou, návrh výpočtu a posouzení).5. Plnostěnné trámové mosty, dispoziční řešení, návrh a posouzení, prostorové působení, konstrukční řešení (Eulerova kritické napětí desky, posouzení ohybové únosnosti tlačené desky dle eurokódu).6. Příhradové trámové mosty, dispoziční řešení, výpočetní modely, rovinné prostorové dimenzování, konstrukční řešení (Eulerova kritické napětí vzpíraného prutu, posouzení vzpěrné únosnosti tlačeného prutu dle eurokódu).7. Spřažené ocelobetonové mostní konstrukce, dispoziční řešení, výpočtové modely, dimenzování, konstrukční řešení (výpočet v závislosti na poloze neutrální osy, prvky spřažení, výpočet v čase s ohledem na dotvarování).8. Mosty s plechovými ortotropními deskami, výpočtové modely, dimenzování, konstrukční detaily (schématické příčné řezy, napěťová analýza, způsob napojení podélných a příčných ztužení s ohledem na plechovou desku mostovky)9. Obloukové mosty, dispoziční řešení, výpočet, konstrukční řešení (statická určitost, rozklad sil v oblouku - analogie s náhradním prostým nosníkem).10. Zavěšené a visuté mostní konstrukce, dispozice, výpočet, detaily (materiál lanových mostů, harfový a vějířový systém, identifikace vodorovné složky síly u visutých mostů).11. Základní principy navrhování (stavební zákon, vyhlášky o dokumentaci), typy dokumentací, náležitosti výrobních výkresů, mostní vzorové listy.12. Co řeší TKP (silniční/železniční), harmonogram staveb, sazebníky a směrné ceny, HSV vs. PSV, části SoD, změnové listy, kontrolní dny.13. Betony a vysokopevnostní betony vhodné pro výstavbu mostních staveb. (Složky a poměry míšení, vodní součinitel, zpracovatelnost, hydratace, pevnost,modul pružnosti, smršťování, dotvarování, vliv teploty na objemové změny. Pracovní diagram betonu.14. Betonářská a přepínací výztuž- použití při výstavbě mostů. (pracovní diagramy betonářské výztuže a přepínací výztuže, použití předem předpjatého betonu a dodatečně přepjatého betonu v mostním stavitelství, porovnání těchto technologií s technologií klasického železobetonu. Zhodnocení výhod a nevýhod.)15. Teorie návrhu mostních konstrukcí z železového betonu. (Obdélníkový průřez - vysvětlete pojmy normálních napětí, smykových napětí, trajektorií hlavních napětí a jejich výpočet, uveďte předpoklady pro návrh a posouzení obdélníkového prvku pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti dle eurokodu.16. Zakládání mostních staveb (Opěry, mostní křídla, pilíře, založení plošné účinky a vlivy zatížení, založení hlubinné, piloty vrtané a beraněné, pilotový rošt únosnost pilot.)17. Konstrukční uspořádání a statické systémy mostů na pozemních komunikacích prováděné monoliticky a prefabrikovaným způsobem (mosty deskové, trámové, rámové, rošty.) Návrh výztuže betonářské, přepínací.18. Prostorová úprava na mostech dálničních, silničních, železničních.19. Technologie provádění mostů na velké rozpětí20. Výstavba mostů na výsuvných skružích a pomocí vysouvání.21.Teoretický rozbor použití dodatečně předpjatého betonu u staticky určitých a neurčitých mostních konstrukcí. Celkový moment od předpětí. Vliv vedení kabelů na napjatost mostní konstrukce22. Přechodové oblasti na mostních konstrukcích.23. Ložiska na mostech24. Obloukové mosty,