Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení dopravy v krizových situacích (KTRD / PRKSK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTRD / PRKSK - Řízení dopravy v krizových situacích, Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvod do problematiky, definice a výklad základních pojmů.Mimořádné události, charakteristika, dělení a jejich vliv na dopravu.Krizové řízení státu a legislativa.Krizové plánování.Havarijní plánování.Integrovaný záchranný systém, Armáda České republiky.Evakuace obyvatelstva, zvířat a majetku, Dopravní zabezpečení evakuace.Ochrana před povodněmi a vliv povodní na dopravu.Krizové řízení v resortu dopravy a spojů.Úloha dopravy za vojenských krizových stavů.Úloha dopravy za nevojenských krizových stavů.Materiální a technické prostředky pro řešení mimořádných událostí v dopravě.Použití dalších druhů dopravy v krizových situacích.Matematická prostředky pro podporu řešení krizových situací, softwarové nástroje a informační systémy a technologie pro v krizové řízení.Časová rezerva, shrnutí probrané látky.

Získané způsobilosti

Student je schopen po absolvování předmětu zvládat posoudit charakter mimořádných událostí a možnosti použití krizových stavů. Je srozuměn se základními úlohami jednotlivých druhů dopravy v krizových situacích a zabezpečením jejich funkce, formou úkolování, regulace, obnovy, redukce apod.

Literatura

Soušek, R. a kol. Krizový management a doprava, učebnice IJP (přepracované vydání učebnice Krizové řízení v dopravě). null. Pardubice, 2005. ISBN null.Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení. Zákon č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Požadavky

Zápočtem se potvrzuje,že se student prezenční formy studia zúčastňoval v požadované míře povinné výuky a že splnil požadavky, jimiž bylo udělení zápočtu podmíněno. Podmínky udělení zápočtu určuje vyučující. Zkouška z předmětu (forma, obsah, trvání) je stanovena v souladu se Studijním a zkušebním řádem UPa.

Vyučující

doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.