Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (KEMCH / C126)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEMCH / C126 - Finanční management, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Podstata a úkoly finančního managementu, finanční cíle podniku. Teorie financí - hodnota, základní principy.Daně - podstata, druhy, princip stanovení přímých/nepřímých daní, charakteristika se zaměřením na korporátní daně. Vliv daní na chování výrobních podniků. Daňová politika.Trh bankovních peněz a kapitálu. Bankovní systém ČR, měnové nástroje ČNB a jejich vliv na investiční a finanční strategii průmyslových podniků. Bankovní produkty se zaměřením na jejich využití ve výrobních podnicích.Trh cenných papírů. Cenné papíry peněžního a kapitálového trhu a jejich využití ve výrobních podnicích. Instituce trhu cenných papírů.Majetek a kapitál podniku. Majetek výrobních podniků a jeho struktura. Finanční zdroje - charakteristika, použitelnost pro financování výrobních podniků. Odpisování DM v kontextu daní a financování podniků. Rozdělování zisku, dividendová politika ve vazbě na strategii financování.Finanční výkonnost v systému výkonnosti podniku. Finanční analýza - cíl, uživatelé, používané metody, využití při řízení podniku. Komplexní metody měření a řízení výkonnosti podniku. Analýza výkonnosti výrobního podniku.Řízení OM. Koloběh OM a jeho specifika ve výrobním podniku. Optimalizace výše a struktury OM - řízení zásob, řízení pohledávek, řízení peněžních prostředků. Výkaz CF.Financování OM. Kapitálová potřeba v oblasti OM. Trvalá/dočasná oběžná aktiva, jejich financování. Optimalizace struktury kapitálu - pravidla financování, strategie finančního vybavení. Pracovní kapitál a čistý pracovní kapitál.Řízení DNM a DHM. Úloha DNM a DHM ve výrobním podniku. Ekonomická stránka rozhodování o dlouhodobém majetku - proces hodnocení, metody hodnocení (podstata, porovnání, použitelnost).Financování DNM a DHM. Rozhodování o způsobu financování dlouhodobého majetku - vliv na náklady, riziko a likviditu podniku. Srovnání leasingu a úvěru.Investování do dlouhodobého finančního majetku. Úloha (finančních) investic ve výrobním podniku a jejich řízení. Rozhodování o investicích do cenných papírů - podstata, postup, metody hodnocení.Optimální finanční struktura. Faktory ovlivňující použité zdroje financování ve výrobním podniku. Optimalizace struktury kapitálu - náklady kapitálu, finanční páka, pravidla likvidity, dividendová politika.Finanční plánování a kontrola. Úloha a cíle finančního plánování ve výrobním podniku. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování - podstata, podoba plánu, metody sestavení. Finanční kontrola.Oceňování podniku. Podstata a účel oceňování. Základní metody oceňování a jejich použití při oceňování výrobních podniků.

Získané způsobilosti

Posluchač zná po absolvování předmětu obsah a náplň práce finančního manažera. Je kompetentní rozhodovat o základních způsobech financování podniku, posuzovat běžné podnikové investice a provádět další propočty potřebné pro běžné finanční řízení podniku.

Literatura

Pecinová, Z. Finanční management - materiál pro studenty (semináře), Univerzita Pardubice, aktuální verze, on line (STAG). Pecinová, Z. Multimediální učební text pro podporu výuky předmětu Finanční management, Univerzita Pardubice, aktuální verze, on line (STAG). Radová, J. Finanční matematika pro každého, Praha, Grada, 2011. Block, S. B., Hirt, G. A, Danielsen, B. Foundations of Financial Management, New York, McGraw-Hill/Irwin, 2010. Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, Praha 2001. FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. Block, S. B., Hirt, G. A. Study guide and workbook for Foundations of financial management, New York, McGraw-Hill/Irwin, 2011.

Požadavky

Zkouška je ústní. V rámci zkoušky je prověřována míra osvojených znalostí, koncepcí a aplikačních dovedností. Během semestru jsou znalosti prověřovány jednou písemnou prací, jejíž výsledky jsou započítávány do celkové klasifikace, stejně jako zpracování a obhajoba semestrální práce.

Garant

Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D.doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D.doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.