Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy II (KFI / FIVY2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIVY2 - Filozofie výchovy II, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Didactica magna - okolnosti vzniku, literární a historický kontext vzniku.-Vznik a rozvoj Komenského zájmu o otázky didaktiky, hlavní spisy k námětu, postavení spisu DM mezi nimi. Česká a latinská verze díla, vztah mezi nimi. Obsah díla a jeho rozdělení na část teoretickou a praktickou.- Základní výklad latinské terminologie J.A. Komenského (výklad pojmů docere, educere, erudire, formare, instillare, instituere, ex-colere ...).-Výchova jako "ars docendi". Výklad pojmů ars/techné.- Ars v pojetí J.A.Komenského.-Komenského universalismus. "Omnes omnia omnino". Otázka jejich dnešního významu.-Vývoj Komenského universalismu v období Didaktiky české, Didaktiky latinské a pansofického období.-Člověk jako obraz Boží. Teologické základy Komenského universalismu.-Chiliasmus a jeho vliv na Komenského myšlení.- Škola jako officina humanitatis. Výchova racionální, mravní, náboženská.-Komenského pedagogická soustava a její odvození "a priori".-Vztah natura-ars, pojetí lidské přirozenosti. Myšlenka stupňovitosti. Patočkova interpretace těchto principů.-Princip "ars imitatur naturam" a její původ. Vliv tohoto principu na spis DM a Komenského pedagogické zásady - fundamenty.Fundamenty obsažené ve spise DM.

Získané způsobilosti

Základní orientace v Komenského díle Didactica Magna, schopnost výkladu některých latinských termínů užitých v tomto spise. Znalost filosofických východisek Komenského pedagogických zásad.

Literatura

Jiří Michálek. Topologie výchovy. Praha : Oikúmené, 1996. ISBN 80-86005-01-1.Dietrich Schwanitz. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Praha: Prostor, 2013. ISBN 978-80-7260-273-5.Konrad Paul Liessmann. Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia.

Požadavky

Orientace v latinském spise Didactica magna, znalost jeho obsahu a členění. Obeznámenost s některými termíny, které se zde vyskytují. Pochopení filosofických východisek Komenského vychovatelských zásad.Pravidelná aktivní účast na výuce (min 80%).

Garant

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.