Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická a pedagogická antropologie I (KFI / FPA1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FPA1 - Filozofická a pedagogická antropologie I, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vymezení filosofické antropologie a vznik antropologie pedagogické.Antropologický rozměr antického mýtu a jeho pedagogická relevance.Antické pojetí člověka jako zóon logon echon a zóon politikon. Polis a oikos.Proměna řeckého pojetí člověka v tradici římského myšlení - animal rationale.Židovsko-křesťanské pojetí člověka jako imago Dei.Srovnání řeckého a křesťanského pojetí výchovy - epimeleia a edukatio.Pojetí člověka na počátku novověku - ego cogito.Geneze pojmu existence - význam času v sebepojetí člověka.Člověk jako anthropos panton metron - člověk, nadčlověk a poslední člověk.Čas, věčnost a čas věčného návratu téhož.Člověk jako bytost dějinná a vznik dějinného vědomí.Univerzalismus moderního člověka a filosofie činu.Člověk jako homo faber.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti o východiscích antropologického diskurzu: od antického mýtu, přes antropologická paradigmata - animal rationale, imago Dei a ego cogito k východiskům moderní filosofické antropologie a jejich významu pro teorii výchovy a vzdělávání. Získané dovednosti hlubšího porozumění filosofickým textům z oblasti sebepojetí a sebeporozumění člověka v pojmech osoba, osobnost, existence, podstata člověka, subjektivita, identita a autenticita mohou uplatnit v pedagogickém kontextu. Kompetence vyplývající z osvojení uvedené problematiky je disponují ke kvalifikované práci v oblasti sociální práce a péče, v mediální oblasti, ve státní službě a ve všech podobách agogických činností.

Literatura

TRESMONTANT, C. Bible a antická tradice. Praha : Vyšehrad, 1998. SOKOL, J. Člověk a svět očima Bible. Praha : Ježek, 1993. Člověk v moderních vědách. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1992. PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha : Karolinum, 2000. SOKOL, J. Filosofická antropologie: Člověk jako osoba. Praha : Portál, 2002. PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha : ISV, 2001.

Požadavky

Předchůdným požadavkem je aktivní účast na seminářích založených na čtení a interpretaci vybraných filosofických textů. Studenti zde prokáží schopnost pojmového uchopení problematiky a porozumění kontextu antropologického myšlení v dějinách filosofie. Ke zkoušce zvládnou problematiku na úrovni doporučené učebnice, přednášek a jednoho titulu pramenné literatury.

Garant

prof. PhDr. Petr Horák, CSc.Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Petr Horák, CSc.Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.