Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická a pedag. antropologie II (KFI / FPA2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FPA2 - Filozofická a pedag. antropologie II, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Člověk jako homo ludens.Člověk jako ens amans a výchova založená na sympatii.Člověk jako osoba a výchova založená na setkání.Já a ten Druhý, setkání s Tváří, nelhostejnost jako základ výchovy.Výchova ve dvojím konceptu - jako symetrický a asymetrický vztah.Problém domova a bezdomoví ve filosofické reflexi.Jazyk a řeč jako základ výchovy a vzdělávání.Porozumění a předporozumění.Problém tělesnosti ve výchově.Věda, technika a moderní výchova a vzdělávání.Postmoderní reflexe výchovy a její antropologické dimenze. Epistémé, diskurzitiva, dekonstrukce.Finkova kritika pedagogické antropologie. Dilemata a antinomie výchovy.

Získané způsobilosti

Získané dovednosti umožní vnímat možnosti, meze a limity porozumění druhému a pojmout výchovu jako kultivaci schopností člověka, jež je nezbytná pro rozvoj vzdělanosti v dnešní "společnosti vědění". Kompetence budou zaměřeny na tvořivý rozvoj globální výchovy, v její lidské, tedy hodnotové a etické dimenzi.

Literatura

HEIDEGGER, M. Básnicky bydlí člověk. Praha: Oikúmené, 1993. GADAMER, H.-G. Člověk a řeč. Praha : Oikúmené, 1999. FINK, E. Erziehungswissenschaft und Lebenslehre. Freiburg : Rombach Verlag, 1970. PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha : Karolinum, 2000. RICOEUR, P. Úkol hermeneutiky. Praha : Filosofia, 2004. Výchova - téma k promýšlení. Praha : PedF UK v Praze, 2004. GADAMER, H.-G. Wahrheit und Methode. Tübingen : Mohr Verlag, 1990. WALDENFELS, B. Znepokojivá zkušenost cizího. Praha : Oikúmené, 1998.

Požadavky

Předchůdným požadavkem je aktivní účast na seminářích založených na čtení a interpretaci vybraných filosofických textů. Studenti zde prokáží schopnost pojmového uchopení problematiky a porozumění kontextu antropologického myšlení v dějinách filosofie. Ke zkoušce zvládnou problematiku na úrovni doporučené učebnice, přednášek a jednoho titulu pramenné literatury.

Garant

Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.