Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnosti interpretace pramene k soc. děj (UHV / MIPSD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / MIPSD - Možnosti interpretace pramene k soc. děj, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Práce v seminářích bude založena na společné práci při analýze vybraného pramene z počátku 19. století (finanční vyrovnání kvůli nemanželskému dítěti). Formou referátů budou představeny vybrané publikace, resp. články reprezentující odlišné možnosti přístupu k historickému prameni, následně bude pramen analyzován a prezentovány metodologické postupy, případně hlouběji osvětleny okolnosti vzniku pramene.V průběhu semestru bude v jednotlivých seminářích věnována pozornost těmto otázkám:- paleografický přepis textu pramene- jazyková a pravopisná úroveň pramene- gramotnost, resp. vzdělanost s ohledem na sociální statut- církevní správa, role kněze, kněz jako autorita- manželství, vs. nemanželské svazky z hlediska církve- nemanželské dítě na počátku 19. století - sociální problém, role státu- sociální postavení svobodné matky, otázka cti

Literatura

DÜLMEN, Richard van. Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Praha, 2003. TINKOVÁ, Daniela. Člověk na okraji společnosti. In: Bůžek, Václav ? Král Pavel (eds.), Člověk českého raného novověku. Praha 2007, s. 9?49. NOVOTNÝ, Miroslav. Děti státu. Školství v českých zemích mezi reformou a tradicí, in: Daniela Tinková ? Jaroslav Lorman (edd.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého osvícenství, s. 148?163. Praha, 2009. ISBN 978-80-7308-246-8.MACHAČOVÁ, Jana. Dětství v chudé rodině ? 2. polovina 19. století v Českých zemích. In: Halířová, Martina (ed.), Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29. ? 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice 2008, s. 111-118. Pardubice, 2008. VELKOVÁ, Alice. Dítě jako oběť. Vraždy dětí spáchané jejich matkami ve 2. polovině 19. století. In: Halířová, Martina (ed.), Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29. ? 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice 2008, s.147-163. TINKOVÁ, Daniela. Hřích, zločin, šílenství v čase okouzlování světa. Praha, 2004. TINKOVÁ, Daniela. Ilegitimita a ?nová ekonomie života?, problematika svobodných matek a sociální péče na prahu občanské společnosti. Historická demografie 27/2003, s. 133?172. MACHAČOVÁ, Jana. Jaké bylo dětství v českých zemích v 19. století? In: Jiránek Tomáš ? Kubeš Jiří (edd.), Dítě a dětství napříč staletími, 2. Pardubické bienále 4. ? 5. dubna 2002, Scientific papers of the University of Pardubice, Series C, Supplement 5. Pardubice 2003, s. 61-66. Pardubice, 2003. SEDLÁČEK, Miroslav. K vývoji českého pravopisu I; Naše řeč, roč. 76, č. 2, s. 57-71. Praha, 1993. SEDLÁČEK, Miroslav. K vývoji českého pravopisu II, Naše řeč, roč. 76, č. 3, s. 126-138. Praha, 1993. ŠUBRTOVÁ, Alena. Kontracepce, aborty a infanticida v pramenech k předstatistickému období. Historická demografie 15/1991, s. 9?46. 1991. VELKOVÁ, Alice. Krutá vrchnost, ubozí poddaní?. Praha, 2009. ISBN 978-80-7286-151-4.PAWLOWSKY, Verena. Mutter ledig ? Vater Staat. Das Gebär- und Findelhaus in Wien (1784 ? 1919). Innsbruck, 2001. MACHAČOVÁ, Jana - MATĚJČEK, Jiří. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781?1914 (zejm. s. 117-128, 148-182, 255-266). Opava, 2002. ISBN 80-86224-23-6.VELKOVÁ, Alice. Nemanželské děti ve venkovské společnosti na přelomu 18. a 19. století. In: Jiránek Tomáš ? Kubeš Jiří (edd.), Dítě a dětství napříč staletími, 2. Pardubické bienále 4. ? 5. dubna 2002, Scientific papers of the University of Pardubice, Series C, Supplement 5. Pardubice 2003, s. 205-227. ŠTAIF, Jiří. Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. Praha, 2005. ISBN 80-7363-014-1.DIBELKA Jaroslav. Obranné strategie ?zmrhaných? žen na jindřichohradeckém panství v 17. a na počátku 18. století. Historická demografie 21/2007, s. 5?20. SAURER, Edith. Reglementovaná láska. Církevní a státní zákazy sňatku v předbřeznové habsburské monarchii. In: Havelková, Hana (ed.), Existuje středoevropský model manželství a rodiny? Praha 1995, s. 31-46. Praha, 1995. LENDEROVÁ, Milena a kol. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha, 2009. ISBN 978-80-7106-988-1.ŠLOSAR, Dušan. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno, 2009. ŠAFRÁNEK, Jan. Vývoj soustavy obecného školství v Království českém od roku 1769?1895. Příspěvek k dějinám českého vyučování. Praha, 1897. CUŘÍN, František. Vývoj spisovné češtíny. Praha, 1985. LENDEROVÁ, Milena - JIRÁNEK, Tomáš - MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti. Praha, 2010. ISBN 978-80-246-1683-4.LENDEROVÁ, Milena a kol. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha, 2009. ISBN 978-80-7106-988-1.HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha, 2007. ISBN 978-80-7106-906-5.HORSKÁ, P. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha, 1990. FUCHS, Rachel Ginnis. Gender and Poverty in Nineteenth-Century Europe. Cambridge, 2005. ISBN 0-521-62926-8.KLABOUCH, Jiří. Manželství a rodina v minulosti. Praha, 1960.

Požadavky

Zájem o problematiku, jíž se věnuje seminář. Aktivní účast na semináři a kvalitní docházka (max. jedna omluvená absence), referát a účast na závěrečném kolokviu (6. 1. 2012).

Garant

Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.