Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika (KOS / P1FIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOS / P1FIL - Filozofie a etika, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Původ filozofie, její historické podoby a členění, základní znaky, obory.Základní typy filozofických problémů v návaznosti na obor.Etika jako praktická filozofie; předmět a členění etiky; specifika etické dimenze v oblasti zdravotně sociální práce.Agathologické hledisko - pojetí dobra a teoretický výklad dimenze toho, co jest, toho, co býti má.Sociální hledisko - éthos, mravy, mravnost a morálka a profesní etika v sociálním kontextu zdravotně sociální práce.Teleologické hledisko: utilitarismus a nihilismus; egoismus a altruismus; optimismus, pesimismus a meliorismus.Morální volba, dilema, konflikt; motiv, cíl, prostředky a důsledky morálního jednání.Základní etické kategorie.Moderní antropologismus, scientismus a systémový přístup v etice.Základní směry sociální etiky: křesťanská, liberální a socialistická etika.Profese a etické kodexy; specifika sociální, zdravotně sociální práce a profesní étos.Plán činností v rámci cvičení, stanovené úkoly a jejich hodnocení, obzor studijní literatury.Soudobé diskutované etické otázky se zřetelem na zdravotně sociální práci.Etická problematika ve vybraných oblastech: zdravotně sociální péče o handicapované.Etická problematika ve vybraných oblastech: komunitní péče, gerontologie, paliativní a terminální péče, pediatrie a neonatologie.Dehumanizovaná medicína a celostní péče o nemocného.Princip spravedlnosti, solidarity a právo na zdraví.Úcta k životu, lidská důstojnost a další ústřední etické kategorie v oblasti zdravotně sociální práce.Profesionalizace ve společnosti, profesní kodexy; profesní étos a kompetence zdravotně sociálního pracovníka.Odpovědnost a smysl života.

Získané způsobilosti

Studující má přehled o základních etapách filosofického myšlení, umí charakterizovat základní filosofické problémy.

Literatura

PTÁČEK, R.; BARTŮNĚK, P. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing, 2011. FISCHER, O.; MILFAIT, R. a kol. Etika pro sociální práci. Praha: Jabok, 2010. KUTNOHORSKÁ, J.; CICHÁ, M.; GOLDMANN, R. Etika pro zdravotně sociální pracovníky. Praha: Grada Publishing, 2011. HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galen, 2002. DOLISTA, J. Profesní etika. České Budějovice, 2007. JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. LIESSMANN, K., P. Hodnota člověka. Praha: Malovaný kraj Břeclav, 2010. KOŘENEK, J. Lékařská etika. Praha: Triton, 2002. THOMSON, M. Přehled etiky. Praha: Potrál, 2004. HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie: nauka o umírání a smrti. Praha: Galen, 2007. PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha: Portál, 2010. MACINTYRE, A., C. Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti. Praha: Oikúmené, 2004.

Požadavky

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách, cvičeních.Vstupní vědomostní test.Závěrečná písemná práce. Ústní zkouška.

Garant

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.Mgr. Vojtěch Janů