Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie pro učitele informatiky (AUIUI / A7FPU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AUIUI / A7FPU - Filosofie pro učitele informatiky, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Filozofie jako věda, její počátky a využití.- Vztah filozofie k jiným vědám, její metody a odvětví.- Východiska a zdroje filozofování. Počátky filozofie.- Myšlení staré Indie a Číny.- Antická filozofie.- Středověká filozofie.- Renesanční filozofie.- Filozofie 19. a 20. století.- Česká filozofie.- Logika.- Základy etiky.- Svědomí předchozí, následné a hodnocení lidských činů.- Smysl života.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v počátcích filosofie, jejich východiscích a zdrojích filozofování. Interpretuje a chápe myšlení staré Indie a Číny, antické filozofie, středověké filozofie, renesanční filozofie, filozofie 19. a 20. století, české filozofie, logiky a základů etiky.

Literatura

Coreth, Emerich. Co je člověk?. Praha : Zvon, 1996. ISBN 80-7113-170-9.Patočka, Jan. Filosofie výchovy. Praha : UK, 1997. ISBN 80-86039-33-1.Holzbachová, Ivana. Filozofické a metodologické problémy vědy. Brno : MU, 1996. ISBN 80-210-1470-9.Brezinka, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. 1. vyd. Praha : Zvon, 1996. ISBN 8071131695.Ricken, Friedo. Antická filosofie. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. ISBN 80-7182-092-X.Patočka, Jan. Aristoteles : přednášky z antické filosofie. Praha : Vyšehrad, 1994. ISBN 80-7021-067-2.Machovec, Dušan. Dějiny antické filozofie. Jinočany : H and H, 1993. ISBN 80-85467-62-3.Holzbachová, Ivana. Dějiny společenských teorií. Brno : MU, 1996. ISBN 80-210-1318-4.Palouš, Radim. K filosofii výchovy : východiska fundamentální agogiky. Praha : SPN, 1991. ISBN 80-04-25390-3.KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. ISBN 80-04-25415-2.Patočka, Jan. Nejstarší řecká filosofie : filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem : přednášky z antické filosofie. Praha : Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021-195-4.Patočka, Jan. Platón : přednášky z antické filosofie. Praha : SPN, 1992. ISBN 80-04-25609-0.Boethius, Anicius Manlius Severinus. Poslední Říman. Praha : Vyšehrad, 1981. Cipro, Miroslav. Prameny výchovy : Encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích. Svazek 1, Starověk, středověk, 16. a 17. století. Praha : Miroslav Cipro, 1993. Cipro, Miroslav. Prameny výchovy: Encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. Svazek 3, 19. a 20. století. Praha, 1991. Cipro, Miroslav. Prameny výchovy. Svazek 2, 19. a 19. století. Praha, 1991. Cipro, Miroslav. Prameny výchovy. Svazek 4, 20. století. Praha : Vl. nákl., 1995. ISBN 80-238-0514-2.Cipro, Miroslav. Prameny výchovy. Svazek 5, Napříč staletími. Praha : M. Cipro, 1998. ISBN 80-238-2214-4.Hussey, Edward. Presokratici. Praha : Rezek, 1997. ISBN 80-86027-07-4.Cipro, Miroslav. Průvodce dějinami výchovy. Praha : Panorama, 1984. Sociální filozofie. (Antologie textů). Brno : Masarykova univerzita, 1993. ISBN 80-210-0586-6.Patočka, Jan. Sókrates : přednášky z antické filosofie. Praha : SPN, 1991. ISBN 80-04-25383-0.HOlzbachová, Ivana. Škola Annales a současné pojetí dějin : antologie textů. Brno : MU, 1995. ISBN 80-210-1098-3.Kratochvíl, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Hermann, 1995. ISBN 80-238-0473-1.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaDocházka: povinná účast na první konzultaci. Dále je účast na konzultacích dobrovolná.Podmínky k přistoupení ke zkoušce: Samostatná a tvůrčí práce s nabídnutými materiály z filosofie, nebo jinými vhodnými materiály, která se objeví v řešení úkolů v LMS prostředí MOODLE. Do předem stanoveného termínu student vypíše šest libovolných témat z filosofie, která ho zaujala a ke každému napíše čtyři věty vlastních názorů, postřehů, námětů. Dále - příprava písemné práce v rozsahu 8 - 10 stran na zvolené téma (v kvalitě dle ČSN). Termín odevzdání stanoven pedagogem. Nebo jiná rozsahem přiměřená tvůrčí nebo vědecká práce (krátký film, pdf prezentace, výzkum, jiný námět..)Ústní zkouška: prezentace vlastní tvůrčí práce. Délka je asi 7 - 10 minut, je třeba hovořit jasně, stručně a k věci.

Garant

Mgr. Jana Vařachová

Vyučující

Mgr. Jana Vařachová