Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra a geometrie (AUM / T1AG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AUM / T1AG - Algebra a geometrie, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Vektory a matice, operace s vektory a maticemi- Lineární vektorový prostor- Gaussova eliminační metoda- Soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta- Determinant a jeho vlastnosti- Inverzní matice- Maticové rovnice- Body a vektory- Přímka a rovina- Polohové vztahy lineárních útvarů- Metrické vztahy lineárních útvarů- Kuželosečky- Kvdriky-přehled

Získané způsobilosti

Po absolvování tohoto předmětu student prokazuje tyto znalosti:- porozumění a znalosti o vektorech a maticích- porozumení možnostem, podmínkám a omezením využití teoretických poznatků v praxi- je schopný provádět základní početní operace s vektory a maticemi- umí vypočítat determinant matice a inverzní matici- umí řešit soustavy lineárních rovnic a maticové rovnice- orientuje se v problematice analytické geometrie- umí řešit polohové úlohy s body, vektory, lineárními a kvadratickými útvary- umí řešit metrické úlohy s body, vektory, lineárními a kvadratickými útvary- rozezná rovnice 3D-prostorových kvadrik

Literatura

Sklenaříková J., Volfová L. Cvičení z matematiky pro bakaláře. OATB A VOŠE, Zlín, 2004. Zedník J. Lineární algebra zaměřená na geometrii a ekonomii. UTB FaME, Zlín, 2008. Olšák P. Úvod do algebry, zejména lineární. FEL ČVUT Praha, 2007.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaA) Požadavky k zápočtu:- povinná docházka a aktivní účast na cvičeních- získání alespoň 50% ze zápočtové práceB) Požadavky ke zkoušce:- udělený zápočet z cvičení- úspěšné zvládnutí písemné práceCelkové hodnocení zkoušky:100% - 90% A 89% - 80% B 79% - 70% C 69% - 60% D 59% - 50% Eméně než 50% FX

Garant

RNDr. Martin Fajkus, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Martin Fajkus, Ph.D.