Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Říz.technolog.proc. (AURP / TXRP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AURP / TXRP - Říz.technolog.proc., Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Vymezení pojmu systém, klasifikace veličin.- Laplaceova transformace, definice, vlastnosti.- Řešení diferenciálních rovnic pomocí Laplaceovy transformace.- Základní způsoby popisu dynamických systémů.- Přenos systému, nuly a póly přenosu, charakteristická rovnice.- Přechodová a impulsní funkce.- Frekvenční charakteristiky.- Klasifikace dynamických systémů - proporcionální, integrační, derivační.- Definice stability systému.- Algebraická kriteria stability (Routh-Schur, Hurwitz).- Bloková algebra (seriové, paralelní, zpětnovazební zapojení).- Spojité regulátory, složky PID regulátoru, vlastnosti.- Způsoby nastavení PID regulátoru.- Nastavení regulátorů z kriterií stability- Reálný regulační obvod, snímače, převodníky, akční členy.

Získané způsobilosti

Student má znalosti z oblasti charakteristik a popisů technologických procesů jako řízených objektů. Student chápe základy matematického modelování technologických procesů. Student je schopen realizovat syntézu a analýzu lineárních regulačních obvodů. Student se orientuje v problematice stability systémů, kvality řízení a návrhu parametrů regulátoru. Student ovládá základní cíle řízení, funkci regulátoru a funkci uzavřeného regulačního obvodu. Student má znalosti o reálném regulačním obvodě, snímačích, převodnících a akčních členech.

Literatura

Balátě, Jaroslav. Automatické řízení. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2003. ISBN 8073000202.VÍTEČKOVÁ, M. Matematické metody v řízení : L- a Z-transformace. Ostrava : VŠB-TU, 1999. ISBN 80-7078-570-5.Dostál, Petr. Řízení technologických procesů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky. Ústav řízení procesů, 2006. ISBN 80-7318-465-6.Šulc, Bohumil. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 8001030075.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaŘešení samostatného úkolu v rámci písemné části zkoušky, prokázání znalosti probrané látky v ústní části zkoušky

Garant

doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.