Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční kontrola a audit ve VS (MUFU / CFKA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUFU / CFKA - Finanční kontrola a audit ve VS, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Kontrola jako nástroj řízení (managementu). Druhy kontrol, jejich základní funkce, fáze kontrolního procesu.Přečtěte si: REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. 2003 kapitola 1 a 2.- Kontrolní systém v ČR, legislativní zabezpečení kontroly. Příklady ústředních kontrolních orgánů ve vybraných zemích.Přečtěte si: REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. 2003 kapitola 3, 4; Právní předpisy viz. literatura .- Finanční kontrola ve veřejné správě, používané metody a postupy.Přečtěte si: REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. 2003 kapitola 5 a 6; Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, Vyhláška MF č. 416/2004 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole.- Etapy práce kontrolní činnosti. Kontrolní dokumentace.Přečtěte si: Vyhláška MF č. 416/2004 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole.- Písemný test - kontrolní systémy veřejné správy. Zadání korespondenčních úkolů.- Audit jako součást kontroly ve veřejném sektoru a veřejné správě.Přečtěte si: REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. 2003 kapitola 8.- Finanční audit účetní závěrky územních samosprávných celků Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků.Přečtěte si: JURAJDOVÁ, H., ŠELEŠOVSKÝ, J. 2004 kapitola 4. Auditorská směrnice Komory auditorů České republiky ? Auditorská směrnice č. 52 ? Audit územních samosprávných celků.- Finanční a výkonnostní audit neziskových organizací.Přečtěte si: JURAJDOVÁ, H., ŠELEŠOVSKÝ, J. 2004 kapitola 5.- Veřejné zakázky a jejich kontrola, prezentace korespondenčních úkolů.Přečtěte si: OCHRNA F. 2008 kapitola 4. Zákon č. 137/2000 Sb. o veřejných zakázkách.- Problematika metodologie PIFC. Pojmy, funkce. Prezentace korespondenčních úkolů.Přečtěte si: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Vítejte ve světě PIFC.2008.- Problematika korupce a etiky ve veřejné správě, prezentace korespondenčních úkolůPřečtěte si: REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. 2003 kapitola 9.- Přednáška a diskuse na téma auditing ve veřejné správě s odborníkem z praxe.- Písemný test - audit ve veřejné správě, prezentace korespondenčních úkolů.

Získané způsobilosti

Student chápe kontrolu ve veřejné správě jako rozsáhlý systém, který interně realizuje vláda nebo jí pověřené organizace. Student získává schopnost interpretovat finanční řízení, kontrolu veřejných financí a jejich využití orgány veřejné správy, včetně evropských zdrojů, v souladu s příslušnou legislativou, rozpočtovými pravidly, zásadami řádného finančního řízení, transparentnosti, výkonnosti, efektivitou a úsporností. Student dokáže charakterizovat standardy pro systém vnitřního řízení a kontroly organizací včetně mezinárodních standardů ve vazbě na každodenní praxi interního auditu. Student je schopen analyzovat a rozeznat dopady korupce a etiky ve veřejné správě s využitím institucionálních aspektů kontroly.

Literatura

Auditorská směrnice Komory auditorů České republiky . Auditorská směrnice č. 52 ? Audit územních samosprávných celků. INTOSAI. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. 2004. DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno, 2005. ISBN 80-251-0836-8.REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Praha : Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-72-6.Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. Vyhláška MF č. 416/2004 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole. THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. The Role of Auditing in Public Sector Governance. USA, 2006. JURAJDOVÁ, H., ŠELEŠOVSKÝ, J. Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. Brno, 2004. ISBN 8021035838.Hamerníková, Bojka. Veřejné finance. Vyd. 3. Praha : ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-301-0.OCHRANA, F. Veřejné zakázky. Metody a metodika efektivního hodnocení a výběru. Praha, 2004. ISBN 80-86119-79-3.Dvořáček, Jiří. Interní audit a kontrola. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2000. ISBN 8071794104.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaÚčast na přednáškách.Zpracování korespondenčního úkolu na zadané téma v oblasti kontroly a auditu (20 bodů). - studenti budou rozděleni do pracovních skupin, které budou úkol zpracovávat a následně prezentovat. Z každé části mohou studenti získat až 10 bodů. K úspěšnému zvládnutí úkolu je nutno dosáhnout z každé části alespoň 5 bodů. Odevzdání v elektronické formě nejpozději v závěrečném týdnu výuky.Dva písemné testy v průběhu semestru z materiálů získaných na přednáškách a z povinné studijní literatury (80 bodů). Důležité upozornění: nesplněním jednoho z dílčích požadavků z bodů 1-3 se připravíte o možnost získat zápočet z kurzu Finanční kontrola a audit ve veřejné správě.

Garant

Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.