Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (MUFU / PFIPO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUFU / PFIPO - Finance podniku, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Výkonnost podniku a hodnotové řízení podniku (Value Based Management). Způsoby měření a řízení výkonnosti podniku. Využití tradičních metod finanční analýzy v řízení podniku.- Pokročilé koncepty pro měření a řízení výkonnosti podniku (EVA, MVA, Excess Return a další).- Identifikace klíčových faktorů ovlivňujících výkonnost podniku. Určení generátorů hodnoty pomocí pyramidové soustavy ukazatelů.- Řízení výnosů, nákladů, zisku. Vliv tvorby cen a řízení nákladů na výkonnost podniku.- Řízení aktiv v podniku. Analýza využití majetku a řízení oběžného majetku a jeho financování. Čistý pracovní kapitál a výkonnost podniku. Strategické dlouhodobé investiční rozhodování.- Řízení pasiv v podniku. Náklady na kapitál, jejich vliv na investiční rozhodování, kapitálovou strukturu a měření výkonnosti podniku. Postupy pro stanovení výše nákladů na vlastní a cizí kapitál. Riziko a náklady kapitálu. Optimální kapitálová struktura. Zdroje financování podniku. Vliv kapitálové struktury a volby zdrojů financování na výkonnost podniku.- Řízení rizik ve finančním řízení- Úloha plánu pro řízení hodnoty podniku. Cíle a postupy finančního plánování. Dlouhodobý finanční plán, jeho úloha, metody a postupy při jeho sestavování. Krátkodobý finanční plán. Rozpočty. Řízení hotovostních toků podniku.- Komplexní systémy měření a řízení výkonnosti. Balanced Scorecard a řízení výkonnosti podniku. Perspektivy BSC. Tvorba strategické mapy. BSC a odměňování pracovníků. Využití EFQM a dalších modelů k řízení výkonnosti podniku. Využití benchmarkingu a IS pro finanční řízení.- Identifikace zdrojů tvorby hodnoty v procesu oceňování podniku. Desatero pro zavedení řízení výkonnosti.

Získané způsobilosti

Student je schopen analyzovat výkonnost podniku a identifikovat hlavní faktory KPI), které ji ovlivňují.

Literatura

PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera, 3. vydání. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-872-7.Kaplan, Robert S. Balanced scorecard : strategický systém měření výkonnosti podniku. 4. vyd. Praha : Management Press, 2005. ISBN 80-7261-124-0.Knápková, Adriana. Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3349-4.Kislingerová, Eva. Manažerské finance. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2004. ISBN 8071798029.MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-61-0.Teorie a praxe firemních financí. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Viktoria Publishing, 2000. ISBN 80-85605-24-4.Neumaierová, Inka. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0125-1.

Požadavky

Požadavky k zápočtu: a) aktivní účast na seminářích b) vypracování průběžně zadávaných písemných testů na seminářích (dosažení minimálně 60 % z celkového počtu bodů) c) aktivní využití e-learningového systému Moodle včetně splnění zadaných úloh d) vypracování seminární práce "Analýza finanční výkonnosti podniku" s následující strukturou:1. finanční analýza vybraného podniku2. vymezení kapitálové struktury a výpočet nákladů kapitálu různými metodami3. výpočet ekonomické přidané hodnoty 4. identifikace významných skutečností, které by mohly přispět k tvorbě ekonomické přidané hodnoty v analyzovaném podnikuSeminární práce (obsahující i data za r. 2013) bude zpracována maximálně ve 3-členném týmu. Každý člen týmu je zodpovědný za celou seminární práci. Kompletně zpracovaná seminární práce je podmínkou zápočtu a kvalita seminární práce se promítne do konečného hodnocení studenta u zkoušky. Seminární práci je třeba odevzdat nejpozději do 7. května 2015 na sekretariátu Ústavu financí a účetnictví u p. Neubauerové (kancelář 402/U2). Požadavky ke zkoušce: Předpokladem ke zkoušce je získání zápočtu po splnění výše uvedených povinností. Zkouška má formu ústní - obsahem zkoušky je problematika přednášené látky v rámci kurzu Finance podniku a obhajoba seminární práce.V rámci hodnocení výsledku zkoušky je přihlíženo k výsledkům písemných testů absolvovaných v průběhu semestru.

Garant

prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková

Vyučující

doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková