Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční kontrola a audit ve VS (MUFU / PFKA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUFU / PFKA - Finanční kontrola a audit ve VS, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Kontrola jako nástroj řízení (managementu). Druhy kontrol, jejich základní funkce, fáze kontrolního procesu.Přečtěte si: REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. 2003 kapitola 1 a 2.- Kontrolní systém v ČR, legislativní zabezpečení kontroly. Příklady ústředních kontrolních orgánů ve vybraných zemích.Přečtěte si: REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. 2003 kapitola 3, 4; Právní předpisy viz. literatura .- Finanční kontrola ve veřejné správě, používané metody a postupy.Přečtěte si: REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. 2003 kapitola 5 a 6; Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, Vyhláška MF č. 416/2004 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole.- Etapy práce kontrolní činnosti. Kontrolní dokumentace.Přečtěte si: Vyhláška MF č. 416/2004 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole.- - Audit jako součást kontroly ve veřejném sektoru a veřejné správě.Přečtěte si: REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. 2003 kapitola 8.- Finanční audit účetní závěrky územních samosprávných celků Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků.Přečtěte si: JURAJDOVÁ, H., ŠELEŠOVSKÝ, J. 2004 kapitola 4. Auditorská směrnice Komory auditorů České republiky ? Auditorská směrnice č. 52 ? Audit územních samosprávných celků.- Finanční a výkonnostní audit neziskových organizací.Přečtěte si: JURAJDOVÁ, H., ŠELEŠOVSKÝ, J. 2004 kapitola 5.-Přečtěte si: OCHRNA F. 2008 kapitola 4. Zákon č. 137/2000 Sb. o veřejných zakázkách.- Problematika metodologie PIFC. Pojmy, funkce. Prezentace úkolů.Přečtěte si: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Vítejte ve světě PIFC.2008.- Problematika korupce a etiky ve veřejné správě, prezentace úkolůPřečtěte si: REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. 2003 kapitola 9.- Písemný test

Získané způsobilosti

Student chápe kontrolu ve veřejné správě jako rozsáhlý systém, který interně realizuje vláda nebo jí pověřené organizace. Student získává schopnost interpretovat finanční řízení, kontrolu veřejných financí a jejich využití orgány veřejné správy, včetně evropských zdrojů, v souladu s příslušnou legislativou, rozpočtovými pravidly, zásadami řádného finančního řízení, transparentnosti, výkonnosti, efektivitou a účelností. Student dokáže charakterizovat standardy pro systém vnitřního řízení a kontroly organizací včetně mezinárodních standardů ve vazbě na každodenní praxi interního auditu a vnitřního kontrolního systému. Student je schopen analyzovat a rozeznat dopady korupce a etiky ve veřejné správě s využitím institucionálních aspektů kontroly.

Literatura

Auditorská směrnice Komory auditorů České republiky . Auditorská směrnice č. 52 ? Audit územních samosprávných celků. INTOSAI. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. 2004. DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno, 2005. ISBN 80-251-0836-8.REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Praha : Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-72-6.Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. Vyhláška MF č. 416/2004 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole. THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. The Role of Auditing in Public Sector Governance. USA, 2006. JURAJDOVÁ, H., ŠELEŠOVSKÝ, J. Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. Brno, 2004. ISBN 8021035838.Hamerníková, Bojka. Veřejné finance. Vyd. 3. Praha : ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-301-0.OCHRANA, F. Veřejné zakázky. Metody a metodika efektivního hodnocení a výběru. Praha, 2004. ISBN 80-86119-79-3.Dvořáček, Jiří. Interní audit a kontrola. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2000. ISBN 8071794104.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouška (písemná - úspěšnost 60%)Získání zápočtu: 1. literární rešerše na téma finanční kontrola a interní audit2. písemný úkol a jeho prezentaceZpracování úkolu na zadané téma v oblasti kontroly a auditu: - studenti budou rozděleni do pracovních skupin, které budou úkol zpracovávat a následně prezentovat. Odevzdání v elektronické formě nejpozději v závěrečném týdnu výuky.Důležité upozornění: nesplněním jednoho z dílčích požadavků se připravíte o možnost získat zápočet z kurzu Finanční kontrola a audit ve veřejné správě.

Garant

Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.