Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů I (MUMM / KRLZ1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / KRLZ1 - Řízení lidských zdrojů I, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Vývoj názorů na úlohu řízení lidských zdrojů v podniku. Moderní koncepce personálního řízení.- Analýza práce, vytváření pracovních úkolů a pracovních míst. Organizace pracovní doby.- Pracovní motivace a odměňování pracovníků.- Vyhledávání, výběr, příjem a adaptace pracovníků.- Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků.- Odchody pracovníků z organizace.- Vzdělávání a rozvoj pracovníků.- Informační zabezpečení personálního řízení. Personální evidence.- Organizační kultura a její složky.- Péče o pracovníky.- Pracovní vztahy.- Odbory a kolektivní vyjednávání.- Tvorba pracovního prostředí a pracovních podmínek. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Získané způsobilosti

Student rozumí významu řízení lidských zdrojů ve vztahu ke konkurenceschopnosti organizace. Má znalosti o základních personálních činnostech a orientuje se v základní pracovně-právní legislativě. Ovládá základní terminologii dané oblasti.

Literatura

Gregar, Aleš. Personální management : vybrané kapitoly. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-915-0.Koubek, Josef. Anglicko-český výkladový slovník personalistiky. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2003. ISBN 8072610805.Noviny. Hospodářské noviny - příloha Kariéra + Kariéra speciál. časopis. HR FÓRUM. Periodikum Moderní řízení. Periodikum Moderní řízení. Dvořáková, Zuzana. Management lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Personální řízení 1. Praha, 2001. ISBN 80-245-0248-8.Urban, Jan. Řízení lidí v organizaci : personální rozměr managementu. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2003. ISBN 8086395464.Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada, 2002. ISBN 8024704692.Kleibl, Jiří. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2001. ISBN 8071793892.Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha : Management Press, 2001. ISBN 8072610333.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaPožadavky k zápočtu: - získat hodnocení "splněno" či "splněno s pochvalou" za týmový úkol zadaný v prostředí Moodle.Požadavky ke zkoušce: - Získání zápočtu. - Zvládnutí znalostí, které jsou vymezeny jednotlivými tématickými okruhy kursu. Zkouška má dvě části: písemnou a ústní. Písemný test musí být napsán alespoň na 60 %.

Garant

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jana Matošková, Ph.D.