Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů II (MUMM / KRLZ2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / KRLZ2 - Řízení lidských zdrojů II, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Charakteristika moderní koncepce personálního řízení.- Řízení lidských zdrojů ve specifických podmínkách (malé firmy, multinacionální společnosti, soukromé neziskové organizace, instituce veřejné správy a samosprávy, řízení v době krize).- Personální výzkum.- Personální plánování.- Řešení problémů spojených s porušováním pracovně právních povinností zaměstnanců.- Aktuální trendy v personalistice (personální outsourcing, talent management, atd.).

Získané způsobilosti

Student má znalosti o řízení lidských zdrojů ve specifických podmínkách (v malých firmách, neziskových organizacích, institucích veřejné správy a samosprávy a velkých multinacionálních společnostech), stejně jako o aktuálních trendech v oblasti řízení lidských zdrojů (personální marketing, personální outsourcing, talent management, work-life policy balance, zaměstnávání cizinců, etc.). Umí analyzovat přístup organizace k řízení lidských zdrojů, vyhodnotit efektivitu práce se zaměstnanci a navrhnout opatření na zlepšení situace. Má představu o metodách plánování potřeby pracovní síly a zjišťování jejího pokrytí. Dokáže navrhnout preventivní opatření pro předcházení vybraným problémům spojeným s porušováním pracovně-právních povinností ze strany zaměstnanců a orientuje se v základní pracovně-právní legislativě spojené s těmito situacemi.

Literatura

Gregar, Aleš. Personální management : vybrané kapitoly. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-915-0.Koubek, Josef. Anglicko-český výkladový slovník personalistiky. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2003. ISBN 8072610805.Noviny. Hospodářské noviny - příloha Kariéra + Kariéra speciál. časopis. HR FÓRUM. časopis. HR Management. Special Journals. People Management (UK, CIPD) (2004 -2006). Periodikum Moderní řízení. Periodikum Moderní řízení. Bláha, Jiří. Personalistika pro malé a střední firmy. Vyd. 1. Brno : CP Books, 2005. ISBN 8025103749.Koubek, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2202-3.Urban, Jan. Projekty řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2004. ISBN 8024507730.ARMSTRONG, M. A. Handbook of Personnel Management Practice. London: Kogan Page, 2003 (9th Ed). Dvořáková, Zuzana. Management lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.URBAN, J. a kol. Personalistika 2009-2010. Praha, 2009. ISBN 978-80-7357-429-1.Koubek, Josef. Personální řízení 2 : část 1. Vyd. 2. Praha : Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1022-7.Urban, Jan. Řízení lidí v organizaci : personální rozměr managementu. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2003. ISBN 8086395464.Kleibl, Jiří. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2001. ISBN 8071793892.Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada, 2002. ISBN 8024704692.Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha : Management Press, 2001. ISBN 8072610333.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaPožadavky k zápočtu: - aktivně se zapojit do vypracování týmové seminární práce (dle v Moodlu zadaných požadavků), odevzat ji do stanoveného termínu a získat za tuto práci hodnocení "splněno" či "splněno s pochvalou".Požadavky ke zkoušce: - Získání zápočtu. - Zvládnutí znalostí, které jsou vymezeny jednotlivými tématickými okruhy kursu. Zkouška je písemná a ústní. Písemný test musí být napsán alespoň na 60 %. Po jeho úspěšném absolvování následuje ústní zkouška.

Garant

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jana Matošková, Ph.D.