Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení akutní ústavní a am. péče - praxe (MUMM / KRUP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / KRUP - Řízení akutní ústavní a am. péče - praxe, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- získaní základní znalosti o problematice chodu a řízení ústavní a ambulantní péče, včetně intenzivní a vysoce specializované péče,- získání znalosti o jejich návaznosti na informační síť ve zdravotnických zařízeních a na provozní a odborné ukazatele- získání znalosti metod řízení, používaných na různých klinických pracovištích.- orientace v hodnocení kvality poskytovaném péče, účelnosti a kvality zdravotních záznamů na jednotlivých pracovištích- orientace v etických problémech daných pracovišť- získání základní vědomosti o jednotlivých ústavních a ambulantních pracovištích (včetně ambulancí těchto pracovišť - příjmových i odborných):Anesteziologicko- resuscitační odd.,Urgentní (centrální) příjem nemocnice,Chirurgická odd.: centrální operační sály, chirurgie všeobecná, traumatologie, urologie, ortopedie, neurochirurgie, JIP operačních oborů, ORL, oční.Interní odd.: interna vč. JIP, neurologie, onkologie.Pediatrie, neonatologie, gynekologie a porodnictví.Preklinické a vyšetřovací obory.

Získané způsobilosti

Student má znalosti o specifikách jednotlivých klinických i preklinických pracovištích nemocnice, o provázanosti chodu odborných pracovišť nemocnice, o charakteru a chodu práce příjmových ambulancí těchto pracovišť a o chodu práce odborných ambulancí těchto pracovišť.Dále se orientuje v problematice pojišťovnictví těchto pracovišť, v oblastech využívání nemocničního informačního systému těchto pracovišť, ve vyhodnocování kvality práce na těchto pracovištích.

Literatura

Gladkij, Ivan. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8.Šamánková, Marie. Základy ošetřovatelství. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1091-4.Ondok, Josef Petr. Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Vyd. 1. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-486-1.Kutnohorská, Jana. Etika v ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2069-2.Payne, Jan. Kvalita života a zdraví. Vyd. 1. V Praze : Triton, 2005. ISBN 80-7254-657-0.Pavlíková, Slavomíra. Modely ošetřovatelství v kostce. Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1211-3.Marečková, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1399-3.Vondráček, Lubomír. Sestra a její dokumentace : návod pro praxi. Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2763-9.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočetPožadavky na klasifikovaný zápočet - Aktivní účast při plnění praxe (80% účast). Splnění stanovených praktických úkolů. Zpracování písemného zhodnocení praxe dle osnovy. Ústní prezentace (v rozsahu získaných znalostí na praxi a doporučené literatury) při klasifikovaném zápočtu.

Garant

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Vyučující

Ing. Aneta Horákováprof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.