Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a provoz zdrav. zařízení (MUMM / PRPZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / PRPZ - Řízení a provoz zdrav. zařízení, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Systém zdravotní péče ve firmě Baťa do roku 1945- Světová zdravotnická organizace (WHO) a dokumenty ke zdraví- Veřejné zdravotnictví- Povinnosti manažerů vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů- Hodnocení a řízení rizik ve zdravotnictví- Management ve zdravotnictví- Ekonomika a zdraví- Zdravotnické právo

Získané způsobilosti

Student je schopen definovat význam prevence, zakomponovat historické nadčasové prvky do současného chodu zdravotnického zařízení, pochopit vícezdrojové financování zdravotnictví. Dokáže definovat zdraví a hlavní determinanty zdraví, orientovat se v legislativě ve veřejném zdravotnictví zejména v provozním řádu zdravotnického zařízení, stanovit hygienické podmínky pro minimalizaci výskytu nemocničních nákaz. Student si osvojí metodu BSC a je schopen ji aplikovat a využívat pro řízení zdravotnického zařízení.

Literatura

OLDEN, Peter C. Management of healthcare organizations: an introduction. Washington, 2011. ISBN 15-679-3413-7.ŠKRLA, Petr a Magda ŠKRLOVÁ. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha, 2008. ISBN 978-802-4726-168.Barták, Miroslav. Ekonomika zdraví : sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-503-8.Gröschlová, Olga. Řízení a provoz zdravotnických organizací. Zlín, 2014. WHO zdraví 2020. Zákon o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhlášky.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaPožadavky k zápočtu:a) Vyhotovení seminární práce na zvolené téma.b) Úspěšné zvládnutí zápočtového testu (60%).Požadavky ke zkoušce: a) Získání zápočtu po splnění výše uvedených povinností.b) Zvládnutí problémů obsažených v jednotlivých tématech přednášené látky v rozsahu osnov předmětu

Garant

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.