Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podnikových procesů (MUPE / KREP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUPE / KREP - Řízení podnikových procesů, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah přednášek:1. Procesní řízení - úvod, důvody studia, přínosy pro podnikovou praxi2. Systémy řízení - funkční a procesní pojetí, Moderní formy organizace3. Procesně orientovaný systém řízení firmy4. Analýza podnikových procesů5. Měření výkonnosti podnikových procesů6. Stručná charakteristika vývojových vln BPM7. Vznik nových standardů v BPM8. Komponenty procesního řízení a způsob jejich uplatnění v podniku9. Případové studie (využití komponent BPM)10. SW nástroje na podporu řízení procesůRámcová náplň přednášek1. Procesní řízení - úvodní téma se věnuje definování základní terminologie celé problematiky, vysvětlení podstaty podnikových procesů. Cíle prvního tématu jsou charakterizovat: komponenty procesního řízení, (tzv. desatera, jako výsledku výzkumu) postup zavádění procesního řízení, prvky procesního modelu firmy, faktory vlivu na procesní strukturu firmy, rámec "7S" kritických faktorů úspěšnosti firmy.2. Systémy řízení - cílem je popsat základní rozdíly, mezi funkčním a procesním pojetí řízení podnikových procesů na vhodných příkladech, stejně tak i moderní formy organizace.3. Procesně orientovaný systém řízení firmy - prezentace vybraných případových studiích4. Analýza podnikových procesů - cílem tohoto tématu je, aby byly posluchači po jeho absolvování schopni: nakreslit a vysvětlit procesní mapu, nakreslit a vysvětlit diagram procesního prostředí, popsat metody identifikace podnikových procesů, nakreslit a vysvětlit procesní trojúhelník Edwardse a Pepparda, nakreslit a zhodnotit Porterův model hodnotového řetězce, nakreslit a zhodnotit model Y profesora Scheera, vysvětlit hodnotový řetězec dle tvůrců Balanced Scorecard ad.5. Měření výkonnosti podnikových procesů. Cílem tohoto tématu je, aby byly posluchači po jeho absolvování schopni: pochopit složitost měření výkonnosti procesů. Charakterizovat metody měření výkonnosti podniku jako východiska pro měření výkonnosti procesů. Přehled základních principů / metod. Analyzovat činnosti zapojené do tvorby hodnoty procesu. Zlepšování procesů.6. Stručná charakteristika vývojových vln BPM - je stručným přehledem všech IV. vln tzn .I BPM - zaměření na neustálé zlepšování procesů, v mnohém se prolíná s filosofií zlepšování podnikových procesů (Kaizen). II. vlna BPM - orientace na Business Process Reengineering - neboli jen krátce Reengineering, III. vlna BPM - aktivity vedoucí k vytvoření procesně orientované organizace tzn., uplatnění hlavních komponent procesního řízení, a IV. vlna BPM -Business Process Excellence7. Vznik nových standardů v BPM - nově vzniklé standardy v BPM, základní postupy uplatnění (jejich fáze vč. popisu a praktických ukázek) a BPM a certifikace organizace i dle ISO 900X.8. Komponenty procesního řízení a způsob jejich uplatnění v podniku - posluchači si osvojí následující komponenty:- určení klíčových (hlavních) procesů včetně určení vlastníků a zákazníků těchto procesů (případová studie CONTI)- v rámci popisu procesů i jejich mapování a tvorbu procesních map (procesního modelu podniku) pro zachycení procesního systému řízení (případová studie Teplárna Strakonice)- využití procesních map (modelů), pro hodnocení nákladové náročnosti procesů a zvyšování jejich efektivnosti (případová studie Meopta)- trvalé zlepšovaní procesů a měření jejich výkonnosti (případová studie Pražská energetika - PRE)- kvalita v procesně řízené společnosti - chápána hlavně jako požadavek standardů kvality, které vychází z procesního modelu- informační technologie ve společnosti s podporou procesů (případová studie AAA Auto Praha)- řízení kompetencí.9. Případové studie (využití komponent BPM) - viz. např. uvedeny výše10. SW nástroje na podporu řízení procesů - prezentuje důležitost softwarové podpory procesního řízení - výzkumy Gartner Research, Forrester, Deloitte Advisory ad. seznámení s vybranými SW nástroji. Bude prezentován i ARIS EXPRES - a jeho možnosti na www.ariscommunity.com/aris-express

Získané způsobilosti

Student dokáže vytvořit komplexní procesní model organizace.

Literatura

Řepa, V. Podnikové procesy ? procesní řízení a modelování. Praha. Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1281-4.Hammer, M., Champy, J. Reengineering - Radikální proměna firmy. Praha: Management Press, 1995. ISBN 80-85603-73-X."Sharp, A., Mc. Dermontt, P. Workflow modeling. London: Artech House, 2001. ISBN 1-58053-021-4.Carda, A., Kunstová R. Workflow. Nástroj manažera pro řízení podnikových procesů. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0666-0.Šmída, Filip. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1679-4.SCHEER, A.W., KRUPPKE, H., JOST, W., KINDERMANN, H. AGILITY by ARIS Business Process Management. Berlin: Springer-Verlag, 2006. ISBN 3-540-33527-7.SCHEER, W.A. ARIS od podnikových procesů k aplikačním systémům. Brno:IDS Scheer ČR s.r.o., 2002. ISBN 80-238-4719-8.Pullan, P., Archer, J.. Business analysis and leadership: influencing change. Kogan Page, 2013. ISBN 978-0749468620.Darnton, G. Business Process Analysis: including architecture, engineering, improvement, management, and maturity. Requirements Analytics, 2012. Jost, W., Scheer, A., Abolhassan, W., Kirchmer F. Business Process Excellence. Berlin: Springer-Verlag., 2002. ISBN 3-540-43479-8.Scheer, A.W., Abolhassen, F., Jost, W., Kirchmenr, M. Business Process Change Management. ARIS in Practice. Berlin: Springer-Verlag, 2003. ISBN 3-540-00243-X.Jeston, J., and Nelis, J. Business process management: practical guidelines to successful implementations. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 978-0-7506-8656-3.Sinur, J., Odell, J., Fingar, P. Business process management: The Next Wawe. Megan-Kiffer Press, 2013. ISBN 978-0929652-22-1.Miller, L. M. Getting to Lean - Transformational Change Management. Miller Management Press, 2013. ISBN 9780578121819.Davis, B. Managing business analysis services: a framework for sustainable projects and corporate strategy success. Ft. Lauderdale, FL: J. Ross Pub. ISBN 978-160-4270-792.TUČEK, D., HRABAL, M., TRČKA, L. Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol. Praha: Technická Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-674-7.Goetsch, D. L., Davis, S. Quality management for organizational excellence: introduction to total quality. Upper Saddle River, N.J.: Pearson, 2013. ISBN 978-0-13-287097-9.Hammer, M. and Champy, J. A. Reengineering the corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business Books, New York, 1993. Friedli, T., Mundt, A., Thomas, S. Strategic management of global manufacturing networks: aligning strategy, configuration, and coordination. Heidelberg: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-34184-7.

Požadavky

Hodnocení průběžné práce studenta během semestru zahrnuje aktivity A-C:Toto hodnocení zahrnuje:A) Hodnocení průběžné práce studenta během semestru je postaveno na seminární práci: podstatou seminární práce je aplikovat znalosti z oblastí procesního řízení, podnikové ekonomiky a navazujících ekonomických předmětů v podmínkách konkrétní organizace s cílem zlepšit výkonnost pečlivě vybraného procesu. Rozsah seminární práce je 10 - 20 tiskových stran (vč. mezer). Poslední možný termín odevzdání finální verze práce: 14. 12. 2015. Citace jsou vyžadovány dle citační normy ISO 690.Osnova práce1. Charakteristika organizace2. Podnikatelský model3. Dominantní trendy4. KFU5. Procesní model6. Analýza procesů7. Redesign procesuHodnocení seminární práce: pouze vyhověl/nevyhovělB) ZÁVĚREČNÉ hodnocení zkoušky konané formou písemného znalostního testu případně formou ústní. NUTNÁ MINIMÁLNÍ PODMÍNKA NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ ZKOUŠKY JE PODMÍNKA DOSAŽENÍ MINIMA 60% PROCENT z celkové hodnoty testu (60 b) tzn. 36 b b!!!! Stupnice použitá pro hodnocení zkoušky (tzn. bodové hodnocení pro získání známky (A-E) dle ECTS, bude studentům sděleno před začátkem zkušebního období.C) Student může získat 5b za jednorázovou účast na veletrhu pracovních příležitostí Business Days 2015 (koná se dne 3.11.2015). Tyto body se přičítají navíc k celkovému hodnocení za semestr a ovlivní tak i výsledek zkoušky. Tzn. stupnice zkoušení je nastavena na max. 60 b a 5 b student získá navíc. Podniky přichází až na UTB s řadou námětů nejen na seminární, ale i diplomové práce a s pracovními pobídkami.

Garant

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Vyučující

Ing. Karel Slinták, PhD.doc. Ing. David Tuček, Ph.D.