Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a organizace výroby (MUPI / DROVY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUPI / DROVY - Řízení a organizace výroby, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Management výroby a průmyslové inženýrství ( prof. Chromjaková, doc.Bobák)-Modelování výrobních a logistických systémů-BSC a teorie omezení a jejich využití pro řízení projektů výrobních systémů-Fraktálová organizace podniku, procesy a týmy-Klasické a moderní systémy pro hodnocení produktivity a efektivnosti výrobních systémůProcesní řízení v systémech managementu jakosti (doc. Tuček)-Soudobé trendy procesního řízení jakosti, základní pojmy, vývoj-Integrace systému managementu jakosti-Baťův systém řízení v kontextu managementu jakosti-Řízení znalostí v kontextu soudobých trendů managementu kvalityLogistika (doc. Bobák)-Integrovaná logistika jako nástroj konkurenceschopnosti výrobního podniku-Metody nákupní, výrobní a distribuční logistiky v podnikové praxi-Rozprava a prezentace zpracovaných seminárních prací zaměřených na analýzu logistického systému podniku, případně aplikaci některých metod pro řešení logistického problému

Získané způsobilosti

Student získá schopnost řešit a realizovat složité úlohy zaměřené na výrobní a logistické systémy a systémy managementu kvality s využitím metod vědeckovýzkumné práce a projektového managementu.

Literatura

Kaplan, Robert S. Balanced scorecard : strategický systém měření výkonnosti podniku. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2000. ISBN 80-7261-032-5.Mašín, Ivan. Cesty k vyšší produktiviti : strategie založená na prumyslovém inaženýrství. 1. vyd. Liberec : Institut prumyslového inženýrství, 1996. ISBN 8090223508.Vytlačil, Milan. Dynamické zlepšování procesu : programy a metody pro eliminaci plýtvání. 1. vyd. Liberec : Institut prumyslového inženýrství, 1999. ISBN 80-902235-3-2.WARNECKE, H. J., KOŠTURIAK, J., DEBNÁR, R., GREGOR, M., MICIETA, B. Fraktálový podnik. Žilina: Slovenské centrum produktivity, 2000. ISBN 80-968324-1-7.Lambert, Douglas M. Fundamentals of logistics management. Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1998. ISBN 0-256-14117-7.Handbook of industrial engineering. 3rd ed. New York : Wiley, 2001. ISBN 978-0-470-24182-0.BANKS,J. Handbook of Simulation. New York: John Wiley, 1998. ISBN 978-0-471-13403-9.Jirásek, Jaroslav. Konkurenenost : vítizství a porážky na kolbišti trhu. 1. vyd. Praha : Professional Publishing : Eeská manažerská asociace, 2001. ISBN 80-86419-11-8.Petoíková, Ružena. Lidé - zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů : (znalostní dimenze jakosti). Ostrava : Dům techniky, 2002. ISBN 8002014901.ZANDIN, K. B. Maynard´s industrial engineering handbook. New York : Graw - Hill, 2001. ISBN 0-07-041102-6.Nenadál, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2001. ISBN 8072610546.Vytlačil, Milan. Podnik světové třídy : geneze produktivity a kvality. 1. vyd. Liberec : Institut prumyslového inženýrství, 1997. ISBN 80-902235-1-6.Vytlačil, Milan. Týmová společnost : podnik v globálním prostředí. 1. vyd. Liberec : Institut prumyslového inženýrství, 1998. ISBN 8090223524.Aft, Lawrence S. Work measurement and methods improvement. New York : John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-471-37089-4.

Požadavky

Prostudování sekundárních pramenů v oblastech výrobního managementu, výrobních systémů, procesního řízení, managementu kvality a logistiky, souvisejících se zaměřením disertační práceVyhodnocení vztahu konkurenceschopnosti výrobního systému a tématu disertační práce formou literární rešerše z prostudovaných pramenůUplatnění metod výrobního managementu , managementu kvality, procesního řízení, logistiky, průmyslového inženýrství ve zkoumaných výrobních podnicích formou případové studie nebo aplikačního projektu ve vazbě na primární nebo sekundární výzkum provedený studentem

Garant

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.doc. Ing. David Tuček, Ph.D.