Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů I (MUSKM / PRP1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUSKM / PRP1 - Řízení projektů I, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvod do předmětu(seznámení se s kartami nabízených projektů; prezentace jednotlivých projektů v nabídce; rozdělení studentů do týmů)Životní cyklus projektu(sestavení identifikační listiny projektu; stanovení SMART cílů; specifikace předprojektové, projektové a poprojektové fáze projektu)Logický rámec projektu(příprava logické rámcové matice projektu, SWOT analýza)Předprojektové fáze(příprava studie proveditelnosti projektu, finanční analýzy projektu)Analýza prostředí projektu a zainteresované strany(přípravy analýzy prostředí projektu a analýzy zainteresovaných stran projektu)Plán projektu a WBS(příprava stromového diagramu; tvorba WBS k jednotlivým projektům; příprava harmonogramu činností)Plánování průběhu projektu(aplikace metod časového plánování a síťové analýzy na projekty)Odhadování a plánování zdrojů a nákladů(aplikace metod odhadování)Plánování zdrojů projektu(příprava plánu nákladů projektu a tvorba rozpočtu)Organizace projektu(organizace jednotlivých projektů; definování projektových rolí; příprava matice zodpovědnosti)Rizika v projektu(identifikace a analýza rizik metodou RIPRAN v projektech; návrhy opatření a strategie eliminace rizik realizovaných projektů)

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základní terminologii v oblasti projektového řízení (především v rámci technických kompetencí), aplikuje tyto znalosti při participaci na konkrétním projektu.

Literatura

Svozilová, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5.Doležal, Jan. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3.Goldratt, Eliyahu M. Cíl : proces trvalého zlepšování. 2., přeprac. vyd. Praha : Interquality, 2001. ISBN 8090277020.Goldratt, Eliyahu M. Kritický řetěz. Vyd. 1. Praha : Interquality, 1999. ISBN 8090277004.Kališ, Jan. Microsoft Project : kompletní průvodce pro verze 2003 a 2002 : Microsoft Office System. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2003. ISBN 802510074X.Tichý, Milík. Ovládání rizika : analýza a management. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5.NĚMEC, V. Projektový management. Praha, 2002. ISBN 80-247-0392-0.ROSENAU, D. M. Řízení projektů: příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 8072262181.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zápočet1. Aktivní účast studentů na seminářích2. Aktivní práce na vybraném projektu3. Zpracování požadovaných úkolů v týmech4. Zvládnutí probírané látky - (zápočet, klasifikovaný zápočet)

Garant

Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.