Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika (TIMS / TB3FE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TIMS / TB3FE - Filozofie a etika, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsahem předmětu je výklad úkolu a funkcí filosofické kritiky, přiblížení možných gnoseologických přístupů ke světu, nástin možných filosofických interpretací fenoménu člověk, komparace vybraných směrů historické a současné filosofické kritiky společnosti a vysvětlení některých problémů současného etického diskursu.Tematické moduly:- Úvod do filozofie. Význam filozofie pro člověka 21. století. Východní filozofie. Řecká přírodní filozofie.- Platónská a Aristotelovská tradice - její zdroje a odkaz pro filozofii současného člověka. Helénistické školy (helénismus, stoicismus, epikureismus).- Středověká filozofie a charakteristika jednotlivých vývojových období, významné postavy: Tomáš Akvinský, J. A. Komenský, René Descartes, Baruch de Spinoza.Francouzská osvícenská filozofie (fenomén vzdělávání), význam pro moderní dobu.- Novověká filozofie: Imanuel Kant (kategorický imperativ, nauka o ctnosti, filozofie transcendence). Významné osobnosti německé klasické filozofie.- Existencionální filozofie, pojetí člověka: Sören Kierkegaard, Martin Buber, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Gabriel Marcel aj.Fenomenologie: Edmund Husserl, Eugen Fink, Max Scheller aj.- Hermeneutika: Martin Heidegger, Ludvig Dilthey, Hans-Georg Gadamer aj.Člověk v moderní a tzv. "postmoderní" společnosti: Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Zygmunt Bauman, Thomas Kuhn.- Česká filozofie a její vývoj od Bernarda Bolzana po Jana Patočku.- Filozofické a náboženské zdroje etiky. Etika, morálka, mravnost. Základní filosoficko-etické pojmy. Filozofie a etika odpovědnosti: Emanuel Lévinas.- Filozofie a etika důstojnosti člověka v renesanci a ve 20. století: Pico dela Mirandola, Albert Schweitzer.- Etická odpovědnost a povinnost. Teorie hodnot a její vliv na etické rozhodování (dilemata). Individuální, sociální a profesní etika. Analýza vybraného /vybraných etických kodexů.

Získané způsobilosti

Student - lépe porozumí smyslu a významu kritického přístupu ke světu- získá širší přehled o tématech historického i současného filosofického a etického diskursu - zejména v diskusi o člověku a společnosti hlouběji porozumí specifickým problémům zvoleného studijního programu- významně rozšíří a obohatí svůj pojmový a vyjadřovací aparát.

Literatura

KUTNOHORSKÁ, J., CICHÁ, M., GOLDMANN, R. Etika pro zdravotně sociální pracovníky. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024738437.BLECHA, I. Filozofie - základní problémy. Olomouc: FIN , 1996. ISBN 80-7182-032-6.Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Vyd 8., V KNA 2. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-206-0.Radvan, E. Úvod do filosofie a etiky. Brno: IMS, 2011. Odehnal, Ivo. Úvod do filozofie člověka. Brno : CERM, 2002. ISBN 80-7204-230-0.BLECHA, I. Fenomenologie a existencialismus. Olomouc: UP, 1994. ISBN 80-7067-352-4 .Blecha, Ivan. Filosofická čítanka. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-112-8.Sokol, Jan. Malá filosofie člověka ; a Slovník filosofických pojmů. 5., rozš. vyd., (Ve Vyšehradu 3.). Praha : Vyšehrad, 2007. ISBN 978-80-7021-884-6.Jonas, Hans. Princip odpovědnosti : pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-06-2.Thompson, Mel. Přehled etiky. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. ISBN 8071788066.PALOUŠ, R. Totalismus a holismus. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-281-8 .NEČASOVÁ, M. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2673-1.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaStudent je povinen prokázat kritické zvládnutí tematických okruhů zařazených do studijního programu.

Garant

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.