Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (TIMS / TM3Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TIMS / TM3Z - Řízení lidských zdrojů, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Využívá interdisciplinárních poznatků řady studijních oborů a vědních disciplín. Návaznosti jsou vyjádřeny prolínáním filozofie, ekonomie, práva, teorie řízení, sociologie, psychologie, matematiky, informatiky, prognostiky, operačního výzkumu.Tematické moduly:- Řízení lidských zdrojů jako aplikovaná disciplína- Personální politika a personální strategie- Personální plánování- Personální organizace- Výběr personálu- Vedení personálu- Organizace a řízení týmů- Vzdělávání personálu- Personální administrativa- Řešení případových studií

Získané způsobilosti

Předmět profiluje studenta ve specifické oblasti managementu - vědy o řízení sociálních systémů. Student se orientuje a je schopný aplikovat poznatky související s efektivním využíváním lidského potenciálu.

Literatura

Dvořáková, Zuzana. Management lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.Bláha, Jiří. Personalistika pro malé a střední firmy. Vyd. 1. Brno : CP Books, 2005. ISBN 8025103749.Bedrnová, Eva. Psychologie a sociologie řízení. 1. vyd. Praha : Management Press, 1998. ISBN 8085943573.Gregar, A. Řízení lidských zdrojů. Brno: IMS,, 2008. Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.Ulrich, David. Mistrovské řízení lidských zdrojů : překlad bestselleru Human resource champions. 1. české vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5.Tureckiová, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha : Grada, 2004. ISBN 8024704056.Urban, Jan. Řízení lidí v organizaci : personální rozměr managementu. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2003. ISBN 8086395464.Kleibl, Jiří. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2001. ISBN 8071793892.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaZvládnutí požadovaného rozsahu látky. Prostudování předepsané literatury. Zkouška - písemná a ústní. Požadavky k hodnocení:1. Vypracování odborné studie v rozsahu do 10 stran.2. Absolvování ústní zkoušky v souladu s následujícími okruhy:1. Postavení personálního řízení v systému řízení organizace.2. Manažerské pojetí personálního řízení jako řízení lidských zdrojů.3. Personální řízení organizace (podniku) - jednotlivé činnosti a procesy řízení lidských zdrojů.4. Pracovně právní vztahy a personální řízení.5. Personální informační systém. Informace pro personální řízení, personální audit.6. Podniková kultura, podniková etika, sociálně odpovědné řízení organizace.

Garant

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.