Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!








Předmět Filozofie a teorie výchovy (UPV / PP3FI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPV / PP3FI - Filozofie a teorie výchovy, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Filozofie, filozofická antropologie, úvahy o člověku jejich význam pro pedagogiku.- Fenomén výchovy v raných civilizacích- Řecká filozofie a její odraz v názorech na výchovu a vzdělání (sofisté, Sokratés, Platon, Aristotelés).- Filozofie středověku a její odraz v názorech na výchovu (vymezení středověku, Aurelius Augustinus,období scholastiky, Petr Abélard, středověká židovská filozofie, Tomáš Akvinský).- Novověká filozofie a názory na výchovu v období renesance, baroka, osvícenství (Descartes, Spinoza,Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Voltaire, Rousseau, Kant). Charakteristika základních filozofickýchsměrů racionalismus, empirismus.- Filozofie moderny (Hegel, Fichte, Spencer, Comte pozitivismus).- Významné osobnosti filozofie 19. století (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche).- Hlavní filozofické směry 20. století a jejich význam pro otázky výchovy a vzdělávání (filozofie života,pragmatismus, fenomenologie, existencialismus).- Nejvýznamnější představitelé české filozofie (Chelčický, Komenský, Masaryk, Patočka).- Axiologická dimenze výchovy (výchova k hodnotám a její místo v současné pedagogice).

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí se základními pojmy z oblasti filosofie a jejích jednotlivých disciplín. Studenti budou schopni hovořit o vybraných tématech z oblasti filosofie a zohlednit její přínos k řešení aktuálních problémů.

Literatura

Bocheński, Józef Maria. Cesta k filozofickému myšlení. Vyd. 3., v nakladatelství Academia 1. Praha : Academia, 2001. ISBN 8020008535.Peregrin, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha : Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-192-5.Ries, L. Člověk a výchova. K humanizaci školy. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. Fajkus, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. 1. vyd. Praha : Academia, 2005. ISBN 8020013040.Stark, S. Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. Pelikán, J. Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum, 2007. Ferry, L. Rozumět životu. Uvedení do filozofie nejen pro mladou generaci. Praha: Rybka Publishers, 2008. The Internet Encyclopedia of Philosophy [online]. SZYMANEK, Krzysztof. Umění argumentace: terminologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 8024406993.Pelcová, N. Vzorce lidství. Praha: Portál, 2011.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaSeminář/zápočet: Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři (povoleny jsou dvě absence). Přednáška/zkouška: Zkouška bude mít podobu písemného testu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování semináře s předložením portfolia dle zadání.

Garant

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.