Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy (UPV / PP7FV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPV / PP7FV - Filozofie výchovy, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět zahrnuje přehled základů filozofie výchovy, věnuje se však i tvorbě názorů na výchovné aspekty života a jejího pochopení.-Filozofie a filozofie výchovy-Pedagogická antropologie a archetypy výchovy v evropské tradici-Dilemata a antinomie výchovy-Výchova a (post) moderní doba-Konkrétní podoby vlivu filozofických koncepcí člověka a pedagogiky19 a 20. st.-Současné vzdělávací teorie a problémy jejich strukturní prvky /základní pojmy/ a teoretické východiskaFilozofie výchovy přes reflexi problémů výchovy.-Hodnoty a výchova - dilema či nutnost?-Metateorie výchovy - hledání lidské identity ve výchovném kontextu-Praktická pedagogika a koncept sociální pedagogiky založený na koncepčních vztazích

Získané způsobilosti

Student/ka chápe filozofické koncepce výchovy, umí identifikovat filozofická východiska metaparadigmatu výchovy a socializace člověka. Aplikuje filozofii člověka v explanaci popisných jevů teorie výchovy. Má znalosti ve filozofických koncepcích 20.st. v reflexi do minulosti, které využívá ve výchově. V sebereflexi životní filozofie identifikuje hierarchii vlastních hodnot. Umí aplikovat filozofická východiska v praktické pedagogice.

Literatura

CORETH, E. Co je člověk : základy filozofické antropologie. 2. vyd. Praha: Zvon, 1996. Pelcová, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha, Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0076-5.Brezinka, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. 1. vyd. Praha : Zvon, 1996. ISBN 8071131695.Palouš, R. K filosofii výchovy. Praha, SPN, 1991. ISBN 80-04-25390-3.Malá, E. Kultúra v každodennom živote. Bratislava : Obzor, 1982. Bruner, J. S. On Knowing, essayes for the left hand. Cambridge: Press of Hardward University Press., 1963. ALLHOFF, F. Philosophies of the Sciences: A Guide. London, 2010. Fay, Brian. Současná filosofie sociálních věd : multikulturní přístup. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. ISBN 80-86429-10-5.PELIKÁN, J. Výchova pro život. Praha: ISV, 2004. ISBN 80-85866-23-4.HORKÁ, H. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, 2000. Pelcová, N. Vzorce lidství. Praha, Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-756-5.Rogers C. R. Ako byť sám sebou. Bratislava : Iris, 1996. ISBN 80-88778-02-6.Kučerová, S. Antropologická a axiologická východiska pedagogiky. Bratislava, Pedagogika.sk 2/2011, 2011. Pelikán J. Pomáhat být. Otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0345-4.PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaAktivní účast na seminářích min. 80%, odborná esej (projekt filosofické koncepce z historického pohledu a přínos pro současné myšlení a pedagogiku) a její obhajoba na semináři. Ústní zkouška formou diskuse u kulatého stolu.

Garant

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.