Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika učitelské profese (USP / U1FU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu USP / U1FU - Filozofie a etika učitelské profese, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Smysl filozofie, její místo a úloha v životě člověka a v proměnách kultury a společnosti.- Filozofické disciplíny, pojmy a kategorie. Pluralita přístupů k řešení otázek poznání pravdy a etického a estetického hodnocení.- Shody a odlišnosti filozofického myšlení Číny a Indie a evropské anticko ? židovsko ? křesťanské tradice. Filozofické základy a vývoj ideálů svobody, demokracie a lidských práv.- Velké proměny filozofického tázání od řecké antiky až k postmoderně. Nejdůležitější filozofické směry, školy a osobnosti.- Filozofie v českých zemích. Historie a současnost.- Etika: otázky smyslu života a smrti v konzumních společnostech globalizovaného světa. Výchova a vzdělávání. Orientace osobnosti od relativismu k pevným etickým hodnotám. Svoboda a odpovědnost. Vztah k přírodě a životnímu prostředí. Etické dimenze liberalismu a socialismu.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v počátcích filosofie, jejich východiscích a zdrojích filozofování. Interpretuje a chápe myšlení staré Indie a Číny, antické filozofie, středověké filozofie, renesanční filozofie, filozofie 19. a 20. století, české filozofie, logiky a základů etiky.

Literatura

BLECHA, Ivan. Filosofický slovník. Olomouc, 1998. Brezinka, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. 1. vyd. Praha : Zvon, 1996. ISBN 8071131695.Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1996. ISBN 80-7113-175-X.Anzenbacher, A. Úvod do filozofie. Praha : SPN, 1991. ISBN 80-04-26038-1.Ricken, Friedo. Antická filosofie. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. ISBN 80-7182-092-X.Boëthius, Anitius Manlius Severinus. Boëthius - poslední Říman. Praha : Vyšehrad, 1981. Machovec, Dušan. Dějiny antické filozofie. Jinočany : H and H, 1993. ISBN 80-85467-62-3.Dějiny filozofie. Olomouc : FIN. Holzbachová, Ivana. Filozofické a metodologické problémy vědy. Brno : MU, 1996. ISBN 80-210-1470-9.Blecha, Ivan. Filozofie : (základní problémy). Olomouc : Fin, 1996. ISBN 80-7182-039-3.Patočka, Jan. Nejstarší řecká filosofie : filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem : přednášky z antické filosofie. Praha : Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021-195-4.Hadot, Pierre. Plótinos, čili, Prostota pohledu. Praha : ISE, 1993. ISBN 80-85241-55-2.BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. 3. rozš. vydání. Bratislava: Public promotion,, 2008. Rist, John M. Stoická filosofie. Praha : Oikoymenh, 1998. ISBN 80-86005-06-5.Petříček, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie. Praha : Herrmann, 1997. ISBN 80-238-1741-8.

Požadavky

Klasifikovaný zápočet. Povinná účast na první dialogické konzultaci, kde bude upřesněna doporučená literatura, prameny a zdroje. Následující konzultace nejsou povinné. S vyučujícím bude možno průběžně písemně konzultovat na adrese zapletal@odsuh.cz. Získané vědomosti studenti prokážou písemnou seminární prací v rozsahu 8 ? 10 stran. Téma si zvolí samostatně. Vyučující schválí nebo upraví zadání. Nutno dodržet na UTB platné pokyny k unifikaci náležitostí seminárních prací. Práce bude odeslána vyučujícímu ve stanoveném termínu a prezentována v 7 ? 10 minutách při závěrečném ústním pohovoru. Klasifikuje se obsahová kvalita textu, komparativní hodnota, dodržení formálních požadavků a jazyková kultura (pravopis a stylistika).

Garant

prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.Mgr. Hana Navrátilová

Vyučující

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.