Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro porodní asistentky (UZV / P1FI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UZV / P1FI - Filozofie pro porodní asistentky, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Filozofie jako vědní disciplína, její význam pro člověka a pro současné pojímání metaparadigmatu ošetřovatelství.- Počátky filozofie ve východních kulturách a význam pro současné myšlení.- Filozofie zdraví a její odkaz pro současné pojímání metaparadigmatu ošetřovatelství.- Filozofie zdraví v řecké a helénistické kultuře, Hippokratovská medicína- Středověká filozofie (Descartes, Spinoza).- Novověká filozofie (Kant, Hegel).- Existencialismus, hermeneutika, fenomenologie (Gadamer, Husserl, Heidegger aj.). Holistické pojetí člověka.- Česká filozofie 19. a 20. stol. a její odkaz pro současné pojímání metaparadigmatu ošetřovatelství.- Filozofie úcty k životu a důstojnosti člověka. Filozofie umírání a smrti.- Filozofie zdraví jednotící fenomén ošetřovatelství a antropologie.

Získané způsobilosti

Student: - má znalosti ve filozofických koncepcích člověka; - chápe filozofii ošetřovatelství v historickém vývoji a její význam pro současná metaparadigma v péči o zdraví člověka; - je chopen definovat paradigmatická východiska ošetřovatelství; - chápe význam filozofie pro člověka a pro současné pojímání paradigmatu ošetřovatelství; - využívá získané vědomosti v teorii ošetřovatelství a v edukaci; - aplikuje získanou teoretickou základnu v ostatních teoretických a praktických studijních disciplínách.

Literatura

KUTNOHORSKÁ J. Etika v ošetřovatelství. SAPÍK M. Filosofie. Kapitoly z filosofie, dějin filosfie a antropologie. ISBN 978-80-86723-33-4.Šimek, Jioí. Filozofické základy lékařské etiky. Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. ISBN 8024704404.BLECHA, I. Filozofie - základní problémy. Olomouc: FIN, 1994. SOKOL, J. Malá filozofie člověka. Praha: Vyšehrad,, 2004. ODEHNAL, I. Úvod do filozofie člověka. Brno: CERM, 2002. HITE, M. G. A philosophy of culture: the scope of hlistic pragmatism. 2002. ISBN 0-691-09656-2.Sokol, Jan. Filosofická antropologie : člověk jako osoba. Vyd. 1. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-627-6.BRODZIAK, A., KUTNOHORSKÁ, J. Holistická medicína-metafyzická opodstatnění. In Dimenze moderního zdravotnictví. Praha: Esprit Communications, 2007. STEVEN, E. Philosophy of nursing an introduction. ISBN 978-0-333-74991-3.Scherer, Georg. Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-914-X.NEČASOVÁ, M. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno: MU, Fakulta sociálních studií, 2001. GREAL, P. M. Velké postavy východního myšlení. Slovník myslitelů. Praha, 1998. ISBN 80-85190-93-1.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zápočetDocházka: aktivní účast na seminářích, min. z 85%. Klasifikovaný zápočet: vypracování eseje v rozsahu dvou stran dle požadavků vedoucího semináře, interpretace filozofického textu a úspěšné absolvování hodnotícího písemného testu (na 75% bez možnosti opravy). Při neúspěšném testu ústní pohovor na vybrané téma.

Garant

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.