Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro všeobecné sestry (UZV / V1KFI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UZV / V1KFI - Filozofie pro všeobecné sestry, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Filozofie jako vědní disciplína, její význam pro člověka a pro současné pojímání metaparadigmatu ošetřovatelství.- Počátky filozofie ve východních kulturách a význam pro současné myšlení.- Filozofie zdraví a její odkaz pro současné pojímání metaparadigmatu ošetřovatelství.- Filozofie zdraví v řecké a helénistické kultuře, Hippokratovská medicína- Středověká filozofie (Descartes, Spinoza).- Novověká filozofie (Kant, Hegel).- Existencialismus, hermeneutika, fenomenologie (Gadamer, Husserl, Heidegger aj.). Holistické pojetí člověka.- Česká filozofie 19. a 20. stol. a její odkaz pro současné pojímání metaparadigmatu ošetřovatelství.- Filozofie úcty k životu a důstojnosti člověka. Filozofie umírání a smrti.- Filozofie zdraví jednotící fenomén ošetřovatelství a antropologie.

Získané způsobilosti

Student:- má znalosti ve filozofických koncepcích člověka;- chápe filozofii ošetřovatelství v historickém vývoji a její význam pro současná metaparadigma v péči o zdraví člověka;- je chopen definovat paradigmatická východiska ošetřovatelství;- chápe význam filozofie pro člověka a pro současné pojímání paradigmatu ošetřovatelství;- využívá získané vědomosti v teorii ošetřovatelství a v edukaci;- aplikuje získanou teoretickou základnu v ostatních teoretických a praktických studijních disciplínách.

Literatura

Michálek, Jiří. Co je filosofie?. 2. opr. a dopl. vyd. Praha : Oikúmené, 1995. ISBN 8085241196.Kutnohorská, Jana. Etika v ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2069-2.Šimek, Jioí. Filozofické základy lékařské etiky. Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. ISBN 8024704404.BLECHA, I. Filozofie - základní problémy. Olomouc : FIN, 1994. SOKOL, J. Malá filozofie člověka. Praha: Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-253-5.ODEHNAL, I. Úvod do filozofie člověka. Brno: CERM, 2002. BLECHA, I. Fenomenologie a existencialismus. Olomouc: UP, 1994. ISBN 80-7067-352-4 .Sokol, Jan. Filosofická antropologie : člověk jako osoba. Vyd. 1. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-627-6.Blecha, Ivan. Filosofická čítanka. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-112-8.BRODZIAK, A., KUTNOHORSKÁ, J. Holistická medicína-metafyzická opodstatnění. In Dimenze moderního zdravotnictví. Praha: Esprit Communications, 2007. STEVEN, ED. Philosophy of nursing: an introduction. New York: Palgrave, 2001. JONES, H. Princip odpovědnosti. Praha: Oikumené, 1997. Scherer, Georg. Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-914-X.PALOUŠ, R. Totalismus a holismus. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-281-8 .NEČASOVÁ, M. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno: MU, Fakulta sociálních studií, 2001.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zápočetDocházka: aktivní účast na seminářích (min. 80%).Klasifikovaný zápočet: vypracování eseje v rozsahu dvou stran dle požadavků vedoucího semináře, interpretace filozofického textu a úspěšné absolvování hodnotícího písemného testu (na 75% bez možnosti opravy). Při neúspěšném testu ústní pohovor na vybrané téma.

Garant

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.