Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Řízení jakosti (TUIP / T9RJA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TUIP / T9RJA - Řízení jakosti, Fakulta technologická ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úloha a vymezení předmětu. Rozlišování pojmů management a řízení podle ISO 9000.- Kvalita výrobků, služeb a činností jako významné společensko-ekonomické kategorie. Význam managementu kvality v hospodářském životě a mezinárodních obchodních vztazích.- Pojmy, metody a filosofie v oblasti managementu kvality. Význam institucionálních a legislativních systémů, sociálního a lidského faktoru v managementu kvality na úrovni středního a vrcholového managementu.- Kvalita výrobků a etapy péče o ni. Význam národních, regionálních a mezinárodních organizací a výchova odborníků pro management jakosti.- Kvalita zboží jako konkurenční nástroj. Odpovědnost za výrobek, zákonné předpisy.- ÚNMZ, ČIA a ČMI jako instituce zabezpečující výkon státní správy v oblasti technické normalizace, zkušebnictví a metrologie. Zákonné předpisy.- Instituce zabývající se tvorbou národních, regionálních a mezinárodních technických norem. Přejímání regionálních a mezinárodních norem do soustavy ČSN. Mezinárodní klasifikace norem.- Regulovaná a neregulovaná sféra trhu, závaznost a nezávaznost norem. Zákonné předpisy.- Autorizace a akreditace laboratoří a zkušeben. Výkonné orgány. Spolupráce laboratoří a zkušeben na úrovni národní, regionální a mezinárodní.- Certifikace, různé druhy certifikací a certifikátů, zákonné předpisy. Normy ISO řady 9000 a jejich význam pro podniky a organizace, auditování systémů jakosti, systému ochrany ŽP (EMS a EMAS) a systému pro ochranu pracovního prostředí (HSMS).- Metrologie a metrologické orgány v ČR a mezinárodní mikrologická spolupráce.- Kontrola kvality zboží na trhu, zákonné předpisy, ČOI, CZPI. Občanské iniciativy a sdružení. Práva spotřebitelů.- Význam a činnost akreditovaných laboratoří, mediátorů a soudních znalců.- Ochrana duševního vlastnictví, zákonné předpisy. Patenty. Průmyslové vzory, užitné vzory, zlepšovací návrhy. Značka kvality, ochranné známky, loga. Program "Česká kvalita", Národní a Evropská cena jakosti. Mezinárodní dohody a smlouvy v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Získané způsobilosti

Student má znalosti o řízení jakosti. Orientuje se v oblasti certifikace, norem a metrologie. Je seznámen s problematikou ochrany duševního vlastnictví.

Literatura

NENADÁL, JAROSLAV ET AL. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7.Blecharz, P. Základy moderního řízení kvality. Praha: Ekopress, 2011. Paulová, I. Komplexné manažérstvo kvality. Bratislava: Iura Edition, 2013. Suchánek, P. et al. Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Indrová, J. et al. Kvalita ve službách cestovního ruchu. Praha: Oeconomica, 2011. Kožíšek, J., Stieberová, B. Management jakosti I. Praha: České vysoké učení technické,, 2010. Weber, J. et al. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha, 2007.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouška.Požadavky k zápočtu: splnění předepsaného počtu docházek do laboratorních cvičení a odevzdání bezchybných laboratorních protokolů.Požadavky ke zkoušce: znalost rozsahu učiva předneseného na přednáškách, případně zadaného k samostudiu. Znalosti a dovednosti získané v laboratorních cvičeních. Písemná a ústní zkouška.

Garant

doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.Ing. Ondřej Krejčí, PhD.