Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení nákupu (ŘN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘN - Řízení nákupu, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

1.Formulovat nákupní politiku a prúběh nákupního procesu v základních formách subjektů tržního prostředí.2.Vysvětlit řízení a regulaci nákupního procesu s ohledem na typ tržního subjektu.3.Zhodnotit nákupní srategii a jeji cíle včetně strategie materiálového sortimentu.4.Vysvětlit volbu dodavatele jako ústřední problém nákupního marketingu, kritéria, přístupy a metody volby dodavatele.5.Posoudit možnosti zlepšení organizování nákupu v organizacích v rámci systému řízené jakosti nákupního procesu.

Osnova

1. Category Management: Vymezení pojmu nákup. Postavení nákupu v organizaci. Category Management. Strategický nákup, zásobování a dodavatelský řetězec. Kritika Category management.Případová studie: Analýza nového nákupčího.2. Nákupní Strategie:Předpoklad úspěšného nákupu. Rozbor OAS. Koncipování vhodné strategie nákupčího. Způsoby měření výkonnosti nákupu.Případová studie: Analýza energetické strategie3. Výběr dodavatele a proces rozhodování. Multikriteriální výběr dodavatele. Multikriteriální metody pro hodnocení a výběr dodavatele. Potřeba informací.Proces předcházející rozhodování nákupčího. Případová studie: Výběr dodavatele a analýza rozhodování. 4. Měření výkonnosti v nákupu:Balanced score card – metoda měření výkonnosti v dodavatelském řetězci. Kritika měření výkonnosti nákupních činností.Případová studie: Návrh systému měření výkonnosti podniku.5. Transakční nákup:e-aukce. Zpětné online aukce. Mýty versus realita. Tradiční metody nákupu. Metody životního cyklu nákupu. Propojeníteorie životního cyklu a nákupních strategií.Case Study: Spojení Kraljicovy matice a představených konceptů. Analýza nepovedené e-aukce. 6. Relační nákup:Integrace nákupčího. Nalezení optimální konfigurace. Joint development- úloha (implementace) nákupčího v procesuvývoje nového produktu – koordinace, realizace a návrh dodavatelského řetězce. Inovace ze strany nákupčího Vertikálníintegrace a kvazi- integrace nákupčího v podniku. Případová studie: Analýza povedené a nepovedené integrace dodavatele.7. Globální nákup: Dosažení úspěchu v rámci globálního nákupu. Rozdíly mezinárodního a globálního nákupu. Riziko a náklady globálníhonakupování. Případová studie: Analýza obchodního případu – nákup vstřikovacích forem, transfer technického výrobku do LCC ašpatný projekt kvůli kulturní vzdálenosti.8. Nákup komodit: „Commoditization“ - mýty a charakteristika. Nejlepší příklady v nákupu komodit. Strategie v řízení nákupu komodita cena. Obchodování s komoditami. Nákup paliva v letecké dopravě: Příklad Southwest AirlinesCase Study- Simulace nákupu elektřiny 9. Behaviorální dodavatelský řetězec: Behaviorální dodavatelský řetězec – taxonomie v hodnocení a pozice rozhodování nákupčího s předsudky. Negativistickéstrategie v rámci rozhodovacího procesu nákupu. Případová studie: Cvičení kognitivních chyb v nákupu. 10. Vyjednávání a řešení konfliktů:Vyjednávání – jak vyřešit extrémní případy vyjednávání s dodavatelem. Vyjednávání. Zkušenosti nákupčího při řešenínákupních případů. Řešení konfliktů a role týmového vyjednávání.Případová studie: Příprava jednání dle poskytnutých informací a post-hoc analýza jednání.11. Centralizace a decentralizace nákupu:Globální zásobování v integrovaných strukturách. Pojem „kyvadlo“ v nákupu a jeho aplikace. Strategie globálníhonákupu. Struktura nákupních organizací. Pohled na globální nákupní strategie.Případová studie: Návrh organizace nákupního oddělení.12. Nákupčí a jeho dovednosti:Vývoj managementu v oblasti dodavatelského řetězce. Klíčové dovednosti managera nákupu. Trendy v nákupní činnosti.Rozšiřování profesních znalostí nákupčího k dosažení optimální nákupní efektivity.Případová studie: „Neschopný a neuvědomělý“.13. Systém odměňování nákupčích:Tvorba systému pro hodnocení nákupních výsledků. Způsoby odměňování nákupčích. Role peněžní odměny. Důležitostplateb jako motivační nástroj zaměstnanců. Případová studie: Stanovení cílů pro získání efektivity a osobního růstu zaměstnanců – případ General Electric.14. Shrnutí – případová studie: Jak provést, aby byl člověk nenahraditelný.

Literatura

PRAŽSKÁ, Lenka a Jiří JINDRA. Obchodní podnikání. 2. přeprac. vyd. Praha: Management Press, 2002. 874 s. ISBN80-7261-059-7.

Požadavky

Žádné

Garant

PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc.

Vyučující

Ing. Kamila Poláková, Ph.D.doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc.