Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance (FIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIN - Finance, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a oblastmi podnikových financí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni:- popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím, - objasnit finančí výkazy podniku, - provést finanční analýzu firmy, - popsat zdroje financování podnikových potřeb, - vysvětlit proces investičního rozhodování,- charakterizovat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Osnova

1. Podstata financí, finanční systém. Podstata podnikových financí. Cíle a principy finančního řízení. Finančnírozhodování. Vliv daní a finančního trhu na podnikové finance.2. Účetní výkazy a jejich provázanost. Rozvaha podniku, její význam ve finančním řízení a rozhodování podniku.Optimalizace finanční struktury podniku, náklady kapitálu. 3. Výkaz zisku a ztráty – význam; náklady, výnosy, výsledek hospodaření. Účetní zisk a jeho transformace na daňovýzáklad. Rozdělení disponibilního zisku v obchodních společnostech.4. Peněžní toky podniku (cash-flow) – význam; příjmy a výdaje podniku, jejich věcný a časový nesoulad s výnosya náklady. Metody a formy sestavení přehledu o peněžních tocích. Integrace účetních výkazů.5. Finanční analýza – podstata, metody FA. Ukazatele poměrové analýzy - ukazatele rentability, likvidity, aktivity,zadluženosti, kapitálového trhu. Interpretace výsledků ukazatelů finanční analýzy.6. Čistý pracovní kapitál a jeho význam ve finančním řízení a rozhodování podniku.7. Řízení oběžného majetku – podstata, hlediska členění OM, funkce OM. Podstata kapitálové potřeby v oblasti OM.Řízení zásob. 8. Řízení pohledávek – faktory ovlivňující objem pohledávek z obchodních vztahů, zajištění pohledávek, inkasnípolitika. Řízení peněžních prostředků - podstata, metody a modely řízení peněžních prostředků.9. Zdroje a formy krátkodobého financování – členění. Příčiny trvalé vázanosti části oběžného majetku. Charakteristikajednotlivých forem krátkodobého financování - obchodní úvěr, bankovní úvěry, směnečné úvěry, factoring a ostatníformy. 10. Časová hodnota peněz. – podstata, metody složeného úročení a jejich využití ve finančním řízení a rozhodovánípodniku. Riziko a jeho význam ve finančním rozhodování podniku.11. Kapitálové plánování a investiční rozhodování. Parametry hodnocení investičních projektů. Peněžní toky z investice- stanovení kapitálových výdajů a provozních příjmů. 12. Kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů - charakteristika dynamických a statických kritérií.13. Podstata a cíle dlouhodobého financování. Charakteristika interních zdrojů financování dlouhodobých potřeb.Podstata samofinancování. 14. Externí zdroje financování podnikových potřeb.

Literatura

1.DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: EKOPRESS, 2010. ISBN 978-80-86929-68-2 .2. MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: EKOPRESS, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1 .3. RICHTAROVÁ, D. a kol. Sbírka příkladů z finančního řízení a rozhodování podniku, SOT, vol. 12,2013. Ostrava:VSB-TU Ostrava.

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

Vyučující

Ing. Martina Borovcová, Ph.D.doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.Ing. Petra Daníšek Matuškováprof. Dr. Ing. Dana DluhošováIng. Petr Gurný, Ph.D.Ing. Aleš Kresta, Ph.D.Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.Ing. Ondřej MikulecIng. Martina Novotná, Ph.D.Ing. Josef Novotný, Ph.D.Ing. Barbora PtáčkováIng. Dagmar Richtarová, Ph.D.Ing. Blanka Strachotovádoc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Ing. Jiří Valecký, Ph.D.