Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení bezpečnosti v podniku (ŘBP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘBP - Řízení bezpečnosti v podniku, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s existujícími systémy řízení BOZP v ČR. Schopnost hodnocení a posouzení vhodnodnostipoužití jednotlivých systému pro malé, střední a velké podniky. Teoretické i praktické znalosti jim umožní syntézu jednotlivých prvků systému BOZP a jejich zavedení v podniku .

Osnova

1. Charakteristické rysy současných průmyslových výrob - kontinuální velkokapacitní integrované výroby, vlastnosti technologických a pomocných médií – používání nebezpečných látek (T,F,E), příčiny požadavků na vysokou úroveň bezpečnosti, možné následky havárií, pojmy zdroj rizika/nebezpečí, ohrožení.2. Princip bezpečnostní prevence v legislativě ČR a EU, pojem riziko jako relace mezi ztrátou a pravděpodobností, riziko společenské, ekonomické a ekologické. Etapy v přístupu k bezpečnosti výrob (bezpečnost především, ekonomicky přijatelná bezpečnost, předcházení ztrátám (Loss Prevention). Management bezpečnosti x environmentu x jakosti, integrace. Management v normách ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000. 3. Bezpečnost technických zařízení, ochrana zdraví, požární ochrana, procesní bezpečnost, ochrana složek životního prostředí, ochrana – ostraha firmy. Úvodní přezkoumání systému řízení bezpečnosti ve firmě Prvky systému řízení, spirála systému. Politika (záměry), plánování, implementace a provoz, kontrola a nápravná opatření, přezkoumání vedením.4. Plánování. Identifikace zdrojů rizika, hodnocení rizika, řízení rizika. Právní požadavky. Strategické cíle a Politika firmy, cíle, programy, struktura a odpovědnost, výcvik, komunikace. 5. Plánování.. Dokumentace. Řízení provozu. Havarijní připravenost a reakce.6. Kontrola a nápravná opatření.. Měření a monitorování výkonnosti systému. Neshody, nehody a nápravná a preventivní opatření. Audity. Přezkoumání systému vedení firmy.

Literatura

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS – 18001 2007 Bezpečný podnik, podmínky pro vydání osvědčení, SÚIPBest practice - ILO Zákoník práce a prováděcí předpisy, Technické standardy,Zákony o veřejném zdraví, o chemických látkách a přípravcích, o požární ochraně, o technických požadavcích na výrobky, o prevenci závažných havárií a navazující podzákonné normy.

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Vyučující

Ing. Lenka KissikováIng. Miluše Váchová, Ph.D.Ing. Jiří Vala, Ph.D.