Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení pneumatických mechanizmů (Řízpn)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu Řízpn - Řízení pneumatických mechanizmů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti identifikují a charakterizují pneumatické obvody. Dovedou projektovat obvody s řízením pomocí Quickstepperu,s řízením reléovou logikou, vytvořit program pro PLC jak v textových, tak grafických jazycích. Vyprojektovaný obvodumí sestavit na výukových trenažérech Festo Didactic a SMC Pneutrainer a ověřit funkčnost navrženého řízení. Studentisi prohloubí osvojení kontrolních a animačních programů PneuSim Pro a Automation Studio v oblasti elektropneumatikya GRAFCETu. Studenti mají rovněž možnost prakticky porovnat uvedené způsoby řízení s řízením pneumatických systémůpo průmyslové sběrnici.

Osnova

OSNOVA PŘEDMĚTU : 1. P: Význam řízení v pneumatických mechanismech. Základní pojmy řízení. Skladba řídicího obvodu. Signály využívané v řízení a jejich realizace.2. P: Spínače a snímače. Značky elektrických prvků. Projektování řízení pneumatických systémů. Označování pneumatických prvků a skupin.3. P: Zobrazování průběhu pohybů, symboly stavu sepnutí. Krokový a komplexní diagram pohybů a ovládání. C: Popis a funkce různých pneumatických obvodů (značky, kreslení schémat). Video BOSCH (řízení, krokový diagram). 4. P: Relé, elektromagnety. Prohloubení znalosti programu Automation Studio v oblasti elektropneumatiky a GRAFCETu. C: Sestavení vlastního pneumatického obvodu na trenažéru.5. P: Pneumatická časová relé. Elektropneumatické řídicí prvky. C: Trenažér FESTO nebo SMC – Program č.1 (plně pneumatické řízení). Sestavení pneumatického obvodu, prověření funkčnosti event.simulace programem Automation Studio, popis.6. P: Trysky. Zesilovače tlaku. C: Dokončení programu č.1.7. P: Programové řízení pneumatických mechanismů. Taktovací řetězce. C: Trenažér FESTO – Program č.2 (pneumatické taktovací řetězce). Sestavení pneumatického obvodu s Quickstepperem, prověření funkčnosti event. simulace programem PneuSim Pro, popis.8. P: Logické a časové funkce. C: Tvorba liniového schématu. Výklad vzorové úlohy. Sestavení na trenažéru.9. P: Programovatelné automaty. Vstupy, výstupy. FPC 101, PRG 101, popis módů. C: Trenažér FESTO nebo SMC – Program č.3 (řízení pomocí relé). Sestavení elektropneumatického obvodu, vytvoření liniového schématu, prověření funkčnosti event. simulace programem Automation Studio, popis.10. P: Programovatelné automaty. E.FEC 20. Čidla PNP a NPN. C: Programování FPC 101 pomocí PRG 101 v módu TEACH-IN.11. P: Programové balíky FST 100 a FST FEC. Programování v liniovém schématu – LDR a v jazyce statement list – STL. C: Trenažér FESTO – Program č.4 (řízení pomocí PLC) Sestavení elektropneumatického obvodu, vytvoření řídicího programu v STL nebo LDR, prověření funkčnosti, popis.12. P: Rozváděčové terminály. Průmyslové sběrnice. Příklady pneumatického a elektropneumatického řízení. C: Programování průmyslové sběrnice AS-i. Video FESTO (FPC 101, plně automatizovaná linka na malířské válečky). Programování řídící jednotky PneuAlpha. Tvorba programu v GRAFCETu.13. P: Polohová regulace proporcionálním ventilem. Video FESTO (terminály, polohování, vakuová technika, novinky fy). C: Experimentování s pneumatickým servopohonem řízeným z Matlab Simulinku. Jiné programovatelné systémy. (Rexroth Mecman CD-R Jojo Fabrik).14. P: Konzultace. C: Odevzdání programů, zápočet.OTÁZKY KE ZKOUŠCE :1) Základní pojmy řízení. Schéma pneumatického obvodu z hlediska struktury řízení. Dělení podle druhu energie přenášející řídicí signály.2) Dělení ovládání pneumatického mechanismu podle průběhu činnosti.3) Signály pro řízení, druhy, rozdělení, průběhy.4) Pneumatické prvky pro řízení a ovládání, pneumatické hradlo.5) Spínače a snímače, bezdotyková čidla, charakteristika, normalizované značky.6) Relé, časová relé, schéma, princip činnosti, značky.7) Elektromagnety, stejnosměrný, střídavý, vlastnosti, charakteristiky.8) Proporcionální elektromagnety, zdvihový, silový elektromagnet, charakteristiky.9) Piezoelektrické a termické ovládání pneumatických prvků.10) Trysky, druhy konstrukce, charakteristiky, využití.11) Zesilovače tlaku, druhy konstrukce, princip, příklad použití v obvodu s tryskami.12) Pneumatická časová relé, schéma, průběh signálů, zkrácení signálu.13) Elektropneumaticky řízené prvky, vysvětlení funkce 3/2 rozváděče.14) Elektropneumatické tlakové ventily, principy 3 druhů regulátorů, užití. 15) Označování pneumatických prvků, staré, nové, v obvodu číslováním dle skupin.16) Komplexní diagram pohybů a ovládání včetně řídicích symbolů.17) Taktovací řetězce.18) Logické a časové funkce.19) Programovatelné automaty, vstupy, výstupy, programování v LDR, v jazyce STL .20) Princip sériového přenosu dat, posuvný registr, synchronní a asynchronní přenos dat.21) Průmyslové sběrnice, vodiče, rozhraní.22) Průmyslové sběrnice, protokol, příklad datového telegramu, topologie.23) Průmyslové sběrnice, řízení přístupu, otevřený a uzavřený protokol.24) Přehled sběrnicových systémů užívaných k řízení pneumatických mechanismů.25) Automatizační pyramida, vrstvy funkcí sítě dle modelu ISO/OSI.26) Rozváděčové terminály, multipól, kontaktní můstky, decentralizovaná sběrnicová elektronika, moduly AS-Interface, nákladová rozvaha.

Literatura

Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy. Díl 2. Řízení pneumatických systémů. Skripta VŠB -TU Ostrava 1997.Kopáček, J.; Žáček, M.: Cvičení z řízení pneumatických systémů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2004. Kopáček. J.: Pneumatické mechanismy. Díl 1. Pneumatické prvky a systémy. Skripta VŠB-TU Ostrava 1996.Balátě, J. a kol.: Technické prostředky automatického řízení . SNTL Praha 1986.Faturík, Š.: Prostředky automatického řízení. Základy elektropneumatiky. Skripta ČVUT. Praha 1991.MANNESMANN REXROTH Der Pneumatik Trainer Band 5. Feldbustechnologie in der Pneumatik. Hannover 1997

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Vyučující

Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.Ing. Miloslav Žáček