Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti B (ŘJ B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘJ B - Řízení jakosti B, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Absolventi předmětu budou:1) schopni definovat a správně používat odbornou terminologii z oboru řízení jakosti, orientovat se v přístupech,metodách a technikách řízení jakosti,2) rozumět a umět vysvětlit ekonomické důsledky jakosti, vliv jakosti na konkureční schopnost, klasifikovat nákladyspojené s jakostí, nutnost prevence v řízení jakosti, strukturu a funkce systémů řízení podle mezinárodních standardů,principy analýzy a zlepšování jakosti,3) schopni aplikovat Paretovu analýzu, diagram příčin a následků, regulační diagramy, metodu FMEA, metodu QFD,srovnávat různé přístupy k řízení jakosti a zlepšování.4) umět systematicky analyzovat problémy s jakostí od symptomů přes zjišťování nositelů problémů až k identifikacikořešnových příčin.5) umět syntetizovat dílčí poznatky z analýz jakosti a navrhovat týmovým způsobem preventivní a nápravná opatřeník řešení problémů.6) umět posuzovat různé varianty opatření ke zlepšení jakosti a stanovovat priority.

Osnova

1. Shrnutí současného pojetí kvality a přístupů k jejímu řízení.2. Systémy managementu organizací podle mezinárodních standardů ISO: systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu, systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pojetí tzv. integrovaných systémů managementu organizací. 3. Metody a techniky na podporu prevence vůči vzniku neshod (QFD, FMEA). 4. Analýza a zlepšování procesů - přístupy, metody, techniky: cyklus PDCA, metodika Quality Journal a aplikace jednoduchých statistických nástrojů, statistická regulace procesů (SPC), výklad a srovnání přístupů Kaizen a Six Sigma. 5. Přístup Total Quality Management: filosofie, principy, nástroje TQM, postup při implementaci. 6. Koncepce „štíhlého podniku“ a její propojení s TQM. 7. Měření a řízení výkonnosti organizace pomocí Modelu úspěšnosti EFQM.

Literatura

MACUROVÁ, P. : Řízení jakosti B. Ostrava:. VŠB - TU, 2008. ISBN 978-80-248-1720-0 .ČSN ISO 9001, 9004 Systémy managementu jakosti. 2001.ČSN ISO 9000. Systémy managementu kvality. Základní principy a slovník. 2006

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.